Αριθμός Απόφασης 357/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 1ο  Η.Δ.:  «Τροποποίηση της αριθμ. 87/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το δανειστικό συμβόλαιο για την εκτέλεση του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού”»  

Leave a Comment