Αριθμός Απόφασης 360/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 4ο  Η.Δ.:  «Καθορισμός δικαιούχων – χρηστών και ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment