Αριθμός Απόφασης 363/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 7ο Η.Δ.: «Επί αιτήσεως θεραπείας του Τελωνείου περί τοποθέτησης σήμανσης δύο (2) αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων επί της οδού Απ. Παύλου με αρ. 27, Κόρινθος»

Leave a Comment