Αριθμός Απόφασης 366/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 10ο Η.Δ.: «Καθορισμό τιμής μονάδας οφειλής λόγω προσκύρωσης έκτασης της Σάκκουλη Γιαννούλας του Αθανασίου, που αφορά την αρχική ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0506059 (τελικό οικόπεδο 04 στο Ο.Τ. 718) στο σχέδιο πόλης της περιοχής <> Κορίνθου»

Leave a Comment