Αριθμός Απόφασης 367/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 11ο Η.Δ.: «Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0506017 του Ο.Τ. 718 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής <> του Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment