Αριθμός Απόφασης 377/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 21ο Η.Δ.: «Επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών / ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών»

Leave a Comment