Αριθμός Απόφασης 378/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 22ο Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αρχαίας Κορίνθου»»

Leave a Comment