Αριθμός Απόφασης 382/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 26ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση περί χορήγησης δύο νέων παροχών ισχύος στην πλατεία Κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Κουταλά και στην οδό Αϊτή και Αγίου Νεκταρίου του Δήμου Κορινθίων »

Leave a Comment