Αριθμός Απόφασης 387/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 32ο Η.Δ.: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας (Κ.Ι.Ε.Κ.)»

Leave a Comment