Αριθμός Απόφασης 395/2019

Από το Πρακτικό 28/14.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 2ο Η.Δ.: «Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος για την τετραετία 2019-2023 (μυστική ψηφοφορία)»

Leave a Comment