Αριθμός Απόφασης 396/2019

Από το Πρακτικό 28/14.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 3ο Η.Δ.: «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με δ.τ. «ΔΑΕΚ»»

Leave a Comment