Αριθμός Απόφασης 397/2019

Από το Πρακτικό 28/14.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 4ο Η.Δ.: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και συντονιστή για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων»

Leave a Comment