Αριθμός Απόφασης 398/2019

Από το Πρακτικό 28/14.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 5ο Η.Δ.: «Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμος Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» με κωδικό ΟΠΣ ΜΙS 5045261 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα»

Leave a Comment