Αριθμός Απόφασης 401/2019

Από το Πρακτικό 28/14.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 8ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αρ. 345/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. <> (παραίτηση Κονομόδη – Θωμά Όλγα)»

Leave a Comment