Αριθμός Απόφασης 403/2019

Από το Πρακτικό 28/14.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 10ο Η.Δ.: Τροποποίηση της αρ. 350/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων».

Leave a Comment