Αριθμός Απόφασης 404/2019

Από το Πρακτικό 28/14.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 11ο Η.Δ.: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης της Ε.Ο. Κορίνθου –Επιδαύρου» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment