Αριθμός Απόφασης 411/2019

Από το Πρακτικό 28/14.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 18ο Η.Δ.: «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού Καταστήματος & Περιβάλλοντος Χώρου Άσσου»»

Leave a Comment