Αριθμός Απόφασης 413/2019

Από το Πρακτικό 28/14.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 20ο Η.Δ.: «Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης – εκμίσθωσης πραγμάτων – ακινήτων καθώς και μίσθωσης ακινήτων του Δήμου»

Leave a Comment