Αριθμός Απόφασης 439/2019

Από το Πρακτικό 29/30.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 2ο E.Η.Δ.: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. 435/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κλπ και έκδοση επιταγών του Δήμου»

Leave a Comment