Αριθμός Απόφασης 443/2019

Από το Πρακτικό 29/30.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 2ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 390/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο»

Leave a Comment