Αριθμός Απόφασης 446/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 29/30.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 446/2019

Θέμα 6ο Η.Δ.: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από τις λοιπές παρατάξεις για την εκτελεστική επιτροπή, όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο»

Leave a Comment