Αριθμός Απόφασης 456/2019

Από το Πρακτικό 29/30.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 15ο Η.Δ.: «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (Κ.Α.Δ.) της εταιρείας <> στη θέση <> Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment