Αριθμός Απόφασης 457/2019

Από το Πρακτικό 29/30.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 16ο Η.Δ.: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (μονάδα παραγωγής ιχθυοτροφών – ζωωτροφών) της εταιρείας <> στη θέση <> Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment