Αριθμός Απόφασης 459/2019

Από το Πρακτικό 29/30.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 18ο Η.Δ.: «Χορήγηση έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου –εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (μηχανουργείο)

του Χρήστου Πάπαρη στην θέση «Σταθμός Εξαμιλίων Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment