Αριθμός Απόφασης 471/2019

Από το Πρακτικό 29/30.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 27ο Η.Δ.: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020»

Leave a Comment