Αριθμός Απόφασης 473/2019

Από το Πρακτικό 29/30.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου     Θέμα 29ο Η.Δ.: «Ορισμός ενός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος  (ΕΔΠ) Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” (CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020) της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.)»  

Leave a Comment