Αριθμός Απόφασης 475/2019

Από το Πρακτικό 30/11.11.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   Θέμα 1ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 449/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019»  

Leave a Comment