ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 26/09.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  344/2019  Θέμα 1ο : «Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου”

 

Leave a Comment