ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 26/09.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης  346/2019

Θέμα 3ο : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

Leave a Comment