Αριθμός Απόφασης 347/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/09.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης  347/2019   Θέμα 4ο : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Κορινθίων (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)»      

Leave a Comment