Απόφαση αριθμ. 3/11/2016

                                                                 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-03-2016

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 28η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 11447/24-03-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2) Κων. Δημητρόπουλος, 3) Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 11η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Κλένιας Δήμου Κορινθίων», θέτει υπόψη της επιτροπής την από 16-02-2016 Τεχνική Έκθεση που διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. Πρωτ. 4561/17/0202016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ -ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΛΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».

Μετά το αρ. πρ. 4561/5-02-2016 έγγραφο με το οποίο απεστάλη στην υπηρεσία μας η αρ. 9/2015 απόφαση του Τ.Σ. Κλένιας της Τ.Κ. Κλένιας της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων η υπηρεσία διενέργησε αυτοψία και μετά από έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα της Κλένιας στις δημοτικές οδούς που αναφέρονται στο άνω έγγραφο της άνω Τ.Κ. διαπίστωσε τη στάθμευση οχημάτων και λεωφορείων στις οδούς περιμετρικά της πλατείας που βρίσκεται κοινοτικό κατάστημα της άνω Τ.Κ., με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων (στένωση οδοστρώματος – μικρή ορατότητα) καθώς και στην ασφαλή κίνηση των πεζών. Επίσης, το άνω οδικό δίκτυο έχει κάποια γεωµετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά (μικρά πλάτη και μήκη οδών – περιορισμένη ορατότητα στις διασταυρώσεις) τα οποία καθιστούν απαγορευτική τη στάθμευση μεγάλων οχηµάτων και την στάθμευση οχημάτων και στις δύο πλευρές των οδών.

Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον ΚΟΚ : Ν2696/23-3-99 (ΦΕΚ-57 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Νόµος 3542/2007) και ειδικότερα,

Α. το Άρθρο 52 Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας «1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνο νται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. ……… 6. Για την ανακούφιση, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής της οδικής κυκλοφορίας με τα μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων ή για λόγους γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή της στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας ή ορισμένων κατηγοριών, καθώς και μοτοποδηλάτων σε ορισμένη περιοχή ή περιοχές της χώρας ή πόλεων ή κωμοπόλεων ή σε ορισμένη οδό ή οδούς ή και σε τμήμα οδού ή οδών. …….»

Β. το άρθρο 79 παραγρ. 1.α4, του N.3463/06 (ΦΕΚ–114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» : «Άρθρο 79 Κανονιστικές Αποφάσεις… …….α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους……», για τους παραπάνω λόγους,

η υπηρεσία μας προτείνει,

1. να απαγορευτεί γενικά η στάση και η στάθμευση μεγάλων οχημάτων άνω των 1,5 τόνων στις οδούς περιμετρικά της πλατείας που βρίσκεται κοινοτικό κατάστημα της άνω Τ.Κ.

2. να απαγορευτεί γενικά η στάθμευση οχημάτων έμπροσθεν των εισόδων της πλατείας που βρίσκεται κοινοτικό κατάστημα της άνω Τ.Κ.

3. η οδική σήμανση θα γίνει από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, (πινακίδες P-40,P-39, οριζόντια διαγράμμιση) με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

 

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.


 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν θετικά περί της απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Κλένιας Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την σχετική Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, την συνημμένη στην Τεχνική Έκθεση υπ’ αριθμ. 9/2015 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κλένιας, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων:

1.Να απαγορευτεί γενικά η στάση και στάθμευση μεγάλων οχημάτων άνω των 1,5 τόνων στις οδούς περιμετρικά της πλατείας, που βρίσκεται το κοινοτικό κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Κλένιας.

2.Να απαγορευτεί γενικά η στάθμευση οχημάτων έμπροσθεν των εισόδων της πλατείας, που βρίσκεται το κοινοτικό κατάστημα της ως Τοπικής Κοινότητας Κλένιας.

3.Η οδική σήμανση θα γίνει από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (πινακίδες Ρ-40, Ρ-39, οριζόντια διαγράμμιση) με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/11/2016 .

 

  1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

  2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Χατζής Μιχαήλ

  3. Κεφάλας Σταύρος

    1. Ζήμος Κωνσταντίνος

  4. Λαμπρινός Παναγιώτης

  5. Μουρούτσος Γεώργιος

Leave a Comment