Δημοτολόγιο

Για Έλληνες πολίτες,γυναίκες και άνδρες, οι οποίες/οι έχουν την κανονική τους εγγραφή στο Δήμο, υπάρχει δυνατότητα να εκδοθούν on line, εντός τριών εργασίμων ημερών. τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης,
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
 4. Πιστοποιητικό ιθαγένειας
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

 

Άδεια Πολιτικού Γάμου

Η άδεια γάμου εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας των αιτούντων αμέσως μετά την συμπλήρωση της προθεσμίας μιας εβδομάδας και απαιτούνται τα εξής:

 1. Αίτηση  (χορηγείται από το Δήμο).
 2.  Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (χορηγείται από το Δήμο),Θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
 4. Ημερήσια τοπική εφημερίδα, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (Κολιάτσου 30) ή ΣΗΜΕΡΑ (Τέρμα Άγ.Αννης).
 5. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
 6. Παράβολο ηλεκτρονικό (Κωδ.2386)
 7. Ένα δικαιολογητικό για τον τόπο κατοικίας (εκκαθαριστικό εφορίας ή Ε1 φορολ. δήλωσης)

Επίσης:

Α. Όσον αφορά ανηλίκους:

      Απαιτείται δικαστική απόφαση

Β.Όσον αφορά διαζευγμένους:

      Διαζευκτήριο  (αυτό που λέει “ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΓΑΜΟ”) και

      Επικυρωμένο αντίγραφο Ληξ/κής Πράξης γάμου.

Γ. Για Χήρους, -ες :

       Επικυρωμένο αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Για του Έλληνες του Εξωτερικού

       Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός απο το 7.(Δικαιολογητικό για τον τόπο κατοικίας)

Δικαιολογητικά για αλλοδαπούς:

  1. Διαβατήριο
  2. Άδεια διαμονής
  3. Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης ΜΕ APOSTILLE,  πρωτότυπη και μεταφρασμένη.                                                                                                                                       

 Για όσα κράτη δεν  έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης, η ληξ/κή πράξη γέννησης θα είναι επικυρωμένη για την γνησιότητά της και μεταφρασμένη από το ΥΠ.ΕΞ.

  1. Βεβαίωση της Πρεσβείας τους, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου, θεωρημένη & μεταφρασμένη από το ΥΠ. ΕΞ. 
  2. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).
  3. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ
  4. Ημερήσια τοπική εφημερίδα
  5. Δικαιολογητικό για την κατοικία (φορολογική δήλωση)

           Επίσης εάν υπήρχε προηγούμενος γάμος και λύθηκε για κάποιο  λόγο (διαζύγιο ή θάνατος), αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Ληξιαρχείο

Για γεννήσεις ,θανάτους, γάμους και σύμφωνα συμβίωσης που δηλώθηκαν στον Δήμο μας μετά τις 08/05/2013 υπάρχει δυνατότητα on line χορήγησης αντιγράφων των αντιστοίχων ληξιαρχικών πράξεων,εντός τριών εργασίμων ημερών

 1. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 4. Αντίγραφο Συμφώνου Συμβίωσης