Είσοδος

 

Ο Δήμος * Ενημέρωση * Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί
 
Αναζήτηση:

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

Διαύγεια

Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 19/8/2014


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 
------------------------------------------------------------------
 
Αριθμός πρωτ. 36/19-08-2014

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) καθαριστριών με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων για το σχολικό έτος 2014-2015.
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε υλοποίηση της υπ.αριθμ. 12/51/2014 απόφασής της, προκειμένου να προχωρήσει στην πρόσληψη δεκαπέντε (15) καθαριστριών με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2014-2015, στα παρακάτω Σχολεία αρμοδιότητάς της:

 
Α/Α
 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
ΘΕΣΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΔΥΟ (2)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΔΥΟ (2)

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΛΥΚΕΙΟ & ΕΣΠ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

2ο ΛΥΚΕΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

3ο ΛΥΚΕΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

4ο ΛΥΚΕΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

 
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν ενδιαφέρον.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
 
1. Αίτηση
 
2. Βεβαίωση εντοπιότητας
 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας)
 
6.Βεβαίωση ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ
7.Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και γ) ότι δεν έχουν συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Επιτροπή .
8.Βεβαίωση ΑΜΚΑ
9.Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη

 
-Προθεσμία –
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθημερινά από την Τετάρτη 20-08-2014 μέχρι και την Τρίτη 26-08-2014 και ώρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 π.μ. .
Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής όπως αναφέρονται ανωτέρω, θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο Κορίνθου -1ος όροφος – γραφείο Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2741361067 , 2741361066 και 2741361000

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να τοιχοκολληθεί στα ανωτέρω σχολεία .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


 
ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιστροφή
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Written By: SuperUser Account
Number of Views: 1340

 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών    Ευρωπαική Ένωση ΚΠΣ    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   ΕΣΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΣΠΑ.
);