Είσοδος

 

Ο Δήμος * Ενημέρωση * Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί
 
Αναζήτηση:

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

GIS - Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Διαύγεια

Προκηρύξεις

Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 17/7/2017

 

 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

 

[i]ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ:

 

 

         ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:[ii]

Αριθμ. Πρωτ.

 

         ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

31164/14-07-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

       

 

 

[iii]Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

διακηρύσσει

 

την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ

Εκτιμώμενης αξίας 35.000,00 Ευρώ

(με Φ.Π.Α.),

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και

 

καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

 

 

Άρθρο 1

Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

 

 

Άρθρο 2

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών

 

 

 

 

Άρθρο 3

Υποβολή Φακέλου Προσφοράς

 

 

 

 

Άρθρο 4

 

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών –

Κατακύρωση– Σύναψη σύμβασης - Ενστάσεις