Είσοδος

 

Ο Δήμος * Ενημέρωση * Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί
 
Αναζήτηση:

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

Διαύγεια

Προκηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 14/9/2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κόρινθος, 14-09-2018 

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 31089        

    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

  1. Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ" προϋπολογισμού μελέτης 45.000,00 Ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ). Τόπος εκτέλεσης του έργου: Τοπική Κοινότητα Κατακαλίου.

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 31087/2018 αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.4412/2016, Ν.3669/2008, Ν.4314/2014 και όλες οι λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις ακόμα και εαν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Περιγραφή με όρους CPVS [45233000-9]-Κατασκευαστικά έργα.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όταν οι προσφέροντες είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ενώ για τους λοιπούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 23.4 της σχετικής Αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ και θα βαρύνει τον Κ.Α.30/7322.0022 του προϋπολογισμού του έτους 2018.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Το πλήρες κείμενο της Αναλυτικής Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για παραλαβή των τευχών της μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, πρώην σταθμός ΟΣΕ, Κόρινθος), πληροφορίες: κ.Μ.Καραγιώργου τηλ. 27413 62819 και κ.Ν.Βενετσάνος, τηλ. 27413 62803, Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου: n.venetsanos@korinthos.gr .

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

 Επιστροφή

 Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 45.000,00€

Written By: Venetia Kotsalou
Number of Views: 72

 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών    Ευρωπαική Ένωση ΚΠΣ    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   ΕΣΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΣΠΑ.
);