Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων (Δ.Ε. Σολυγείας)

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 467/2018
 
Θέμα 20ο Η.Δ: «Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων (Δ.Ε. Σολυγείας)»
 
 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων (Δ.Ε. Σολυγείας)», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 08/9/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Καραϊσκου Ιωάννη, σύμφωνα με την οποία:
<<Έχοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι ο διαθέσιμος ιδιόκτητος εξοπλισμός του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, λόγω του πλήθους των προβλημάτων που προκύπτουν καθώς και των παράλληλων αναγκών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες δεδομένης της μεγάλης έκτασης του Δήμου.
2. Την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους στον ΚΑ Εξόδων 30/6234.0008 με τίτλο :«Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σολυγείας» και ποσό 24.000,00€.
Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για τη κάλυψη αναγκών του Δήμου, για χρονικό διάστημα και όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα, προκειμένου η υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου να φροντίσει για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών που προγραμματίζει .
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ημερομίσθια)
1
Μίσθωση τσάπας ερπυστριοφόρου 210 ΗΡ (με τον οδηγό)
10
2
Μίσθωση Φορτωτή λαστιχοφόρου 180 ΗΡ (με τον οδηγό)
13
3
Μίσθωση Ανατρεπόμενου αυτοκινήτου 17 Τ (με τον οδηγό)
30
4
Μίσθωση Φορτωτή JCB (με τον οδηγό)
5
>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 61 του ν. 3979/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων, για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σολυγείας, για χρονικό διάστημα όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα,
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ημερομίσθια)
1
Μίσθωση τσάπας ερπυστριοφόρου 210 ΗΡ (με τον οδηγό)
10
2
Μίσθωση Φορτωτή λαστιχοφόρου 180 ΗΡ (με τον οδηγό)
13
3
Μίσθωση Ανατρεπόμενου αυτοκινήτου 17 Τ (με τον οδηγό)
30
4
Μίσθωση Φορτωτή JCB (με τον οδηγό)
5
προκειμένου η υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου να φροντίσει για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών που προγραμματίζει.
Η δαπάνη της ανωτέρω μίσθωσης θα βαρύνει της εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους πίστωση με ΚΑ 30/6234.0008 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας» ποσού 24.000,00€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 467 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος