Έγκριση απολογισμού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου «Σχολικού Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση απολογισμού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου «Σχολικού Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 314/2018
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: Έγκριση απολογισμού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου «Σχολικού Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κορδώσης Χρήστος και Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής ήταν εκτός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση απολογισμού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου «Σχολικού Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης»ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι:
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και αποφασίζει για την έγκριση του. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
Με την υπ’ αριθμ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 2539/97 για την υποβολή των απολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων.
Τέλος, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 7/20/2018 και 6/32/2018 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αντίστοιχα περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων έτους 2017 του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», σύμφωνα με τις οποίες τα έσοδα και έξοδα αυτής έχουν ως κατωτέρω:
 
ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο χρήσης 2016
2. Επιχορηγήσεις
3. Επιχορηγήσεις ΙΝΕΔΙΒΜ
4. Έσοδα από Προσόδους
5. Δωρεές
6. Καθαροί Τόκοι Περιόδου 2017
7. Λοιπά Έσοδα Εκπτώσεις
8. Λοιπά έσοδα (Υπουργείο Παιδείας)
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
 
€ 145.497,56
€ 247.287,00
€    81.132,15
€    23.140,12
€    22.800,00
€      1.183,71
€         150,00
€      3.547,42
€ 524.737,96
ΕΞΟΔΑ
1. Αγορές Παγίων
2. Αμοιβές Τρίτων
3. Μισθοδοσία Καθαριστριών
4. Θέρμανση
5. Γραφική ύλη Αναλώσιμα
6. Υλικά Καθαριότητας
7. Παροχές Τρίτων (ΔΕΗ – ΟΤΕ κτλ)
8. Συντηρήσεις – Επισκευές
9. Κρατήσεις
10.Φόρος Εισοδήματος
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
    ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017                                 
    ΣΥΝΟΛΟ
€   16.407,10
€     7.251,61
€   51.366,25
€   41.457,44
€   72.087,00
€   10.158,00
€   65.731,01
€   66.958,34
€   25.548,21
€        895,32
€ 357.860,28
€ 166.877,68
€ 524.737,96
   Από τα 166.877,68 € (υπόλοιπο) τα 165.488,45 € είναι κατατεθειμένα σε βιβλιάρια καταθέσεων των σχολικών μονάδων και της Σχολικής Επιτροπής και τα 1.389,23 € είναι στα χέρια των διαχειριστών των σχολικών μονάδων και του διαχειριστή της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.:1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2 Σπυρίδωνα Ζαχαριά, , 3. Γκουργιώτη Αλέξανδρου, 4. Σούκουλη Ανδρέα)
 
Εγκρίνειτον απολογισμό έτους 2017του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και έχει εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ. 7/20/2018και 6/32/2018αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αντίστοιχα.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 314/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment