Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2016

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 29/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 579/2018
 
Θέμα: μοναδικό «Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2016»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 και Ν. 3463/2006 άρθρο 163, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43002/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Φαρμάκης Γεώργιος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Οικονόμου Γεώργιος
6.       Μελέτης Χρήστος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
1.Χασικίδης Χρήστος
2.Δράκος Παναγιώτης
3.       Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 5. Λαμπρινός Παναγιώτης
6. Μουρούτσος Γεώργιος
7. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Σούκουλης Ανδρέας
9. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
12. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
13.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2016» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, υποχρεούνται στην υποβολή απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως, στην Οικονομική Επιτροπή για τον προέλεγχο και κατόπιν έρχεται μαζί με την έκθεσή της προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση.
Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ο οποίος με τον αναπληρωτή του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής –  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
Στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση  καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι  αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
Επειδή ο Δήμος Κορινθίων εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ αριθμ. 21/389/31-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΗΜΒΩΛ7-ΗΚ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Διονυσόπουλος Άγγελος, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 39101 της ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές, ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2015 και ο κ. Μανώλης Ιωάννης με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13871, της ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές, επίσης, ως αναπληρωτής του.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το οικον. έτος 2016 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθμ. 36/581/03-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
Αριθμός Πρακτικού 36
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 03-12-2018
       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτικήσυvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 41905/29-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Μπάκουλης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Βλάσσης Δημ..
Α π ό ν τ ε ς
1)Νανόπουλος Βασ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..
          Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 581η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προέλεγχος απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 Δήμου Κορινθίων και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης κάθε οικονομικού έτους, συντάσσει την σχετική έκθεση και την υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Η Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων υπέβαλλε στην Οικονομική Επιτροπή τα απολογιστικά στοιχεία και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 για την οικονομική διαχείριση έτους 2016 και η Οικονομική Επιτροπή καλείται να προβεί στον κατά νόμο προέλεγχο των στοιχείων αυτών, να συντάξει την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής για τη διαχείριση χρήσεως του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016 και να τα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τον αναλυτικό απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016 και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016, προκειμένου τα μέλη να προβούν στον προέλεγχό τους και να συντάξουν έκθεση έγκρισης απολογισμού – ισολογισμού έτους 2016, καθώς και την αριθμ. 41895/29-11-2018 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων για προέλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 Δήμου Κορινθίων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), εκείνος που ενεργεί την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης είναι αυτά που περιγράφονται στις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Βασιλικού διατάγματος. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής –  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
 Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον  ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Οικονομικής επιτροπής  αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και  διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό  συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση  καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι  αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από τη  συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον  ορκωτό ελεγκτή – λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.
Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του  ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο  Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 774/1980 (ήδη άρθρο 45 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριοπου κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/28.02.2013 τεύχος Α’) και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από  απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως  και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή δημοσιεύονται, μετά την  έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία  τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του  νομού που εδρεύει ο Δήμος.                    
   
 Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
20.    Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
21.    την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10
22.     το ΒΔ 17-5/15-6-1959
23.    την υπ΄αρίθμ 21/389/2016 (ΑΔΑ: ΩΗΜΒΩΛ7-ΗΚ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Κορινθίων για τα έτη 2015-2016, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε τακτικός Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής ο κ. Διονυσόπουλος Άγγελος με Α.Μ ΣΟΕΛ 39101, με αναπληρωτή τον κ. Μανώλη Ιωάννη του Δημητρίου με Α.Μ ΣΟΕΛ 13871, της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών.
 
ΕΣΟΔΑ
 
Οικονομικό έτος 2016
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά έσοδα
25.532.819,40
24.470.971,16
1.061.848,24
Έκτακτα έσοδα
1.870.180,95
1.824.271,85
45.909,10
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
1.150.699,49
328.959,06
821.740,43
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ
17.333.494,60
428.071,85
16.905.422,75
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
3.467.722,76
3.023.007,96
444.714,80
Χρηματικό Υπόλοιπο
13.281.065,45
13.281.065,45
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
62.635.982,65
43.356.347,33
19.279.635,32
ΕΞΟΔΑ
Οικονομικό έτος 2016
Πληρωθέντα
Πληρωτέο Υπόλοιπο
Αδιάθετα
Γενικές υπηρεσίες
7.136.027,35
0,00
23.557.571,15
Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες
1.929.820,36
0,00
722.663,32
Υπηρεσίες Πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής
8.180.033,75
0,00
1.185.202,66
Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
4.085.154,02
0,00
3.149.100,45
Υπηρεσίες ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης
19.487,13
0,00
2.350.224,77
Υπηρεσία τεχνικών έργων
1.996.215,92
0,00
8.453.040,96
Υπηρεσίες πρασίνου
603.241,13
0,00
1.073.159,09
Υπηρεσία πολεοδομίας
378.088,86
0,00
115.324,70
Υπηρεσία νεκροταφείων
112.731,56
0,00
1.343.861,67
Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής
56.281,72
0,00
1.511.934,05
Λοιπές υπηρεσίες
140.097,00
0,00
5.336.075,56
Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
3.392.791,54
0,00
19.752.454,03
Αποθεματικό
0,00
0,00
880.888,42
ΣΥΝΟΛΟ
28.029.970,34
0,00
69.431.500,83
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2016: € 18.719.168,53
 
υποβάλλουμε:
24.    Τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2016
25.    Τις Οικονομικές Καταστάσεις οικονομικού έτους 2016 Δήμου Κορινθίων ήτοι, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 31ης Δεκεμβρίου 2016, Ισολογισμό 31ης Δεκεμβρίου 2016, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 31ης Δεκεμβρίου 2016, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα 31ης Δεκεμβρίου 2016
και παρακαλούμε όπως προβεί η Οικονομική Επιτροπή σε προέλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης (απολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων) και σε σύνταξη έκθεσης προκειμένου να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο
 
Παραθέτουμε δε την παρακάτω κατάσταση όπου φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της χρήσης έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων.
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2016 – 31.12.2016
 
 
Χρήση 2016
 
Κύκλος εργασιών
25.216.161,32
Μείον:
Κόστος πωληθέντων
18.806.703,11
 
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
6.409.458,21
Πλέον:
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
301.214,93
 
Σύνολο
6.710.673,14
Μείον:
Έξοδα διοίκησης
3.731.404,76
Μείον:
Έξοδα δημοσίων σχέσεων
33.447,89
Μείον:
Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές
2.623.922,68
 
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
321.897,81
Πλέον:
Χρηματοοικονομικά έσοδα
293.071,48
Μείον:
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων
6.726,58
Μείον:
Χρηματοοικονομικά έξοδα
89.144,95
 
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
519.097,76
Πλέον:
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.667.007,71
Πλέον:
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
1.123.269,27
Πλέον:
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
0,00
Μείον:
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
22.156,31
Μείον:
Έκτακτες ζημίες
132.587,17
Μείον:
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
315.126,18
Μείον:
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
768.000,00
 
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
3.071.505,08
 
Σύνολο αποσβέσεων παγίων
4.851.562,36
Μείον:
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις
4.851.562,36
 
Αποτελέσματα χρήσεως
3.071.505,08
 Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την θεώρηση ως καλώς γενομένων των εισπράξεων και πληρωμών της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, την σύνταξη της έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τη διαχείριση χρήσεως του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016 και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς έγκριση.
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού διαπίστωσε την ύπαρξη όλων των νόμιμων δικαιολογητικών κι αφού έλεγξε την αλήθεια κι ακρίβεια αυτών κι έχοντας υπόψη της τον απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις εισπράξεις και πληρωμές της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Α.- Θεωρεί ως καλώς γενόμενες τις εισπράξεις και πληρωμές της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
 
Οικονομικό έτος 2016
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά έσοδα
25.532.819,40
24.470.971,16
1.061.848,24
Έκτακτα έσοδα
1.870.180,95
1.824.271,85
45.909,10
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
1.150.699,49
328.959,06
821.740,43
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ
17.333.494,60
428.071,85
16.905.422,75
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
3.467.722,76
3.023.007,96
444.714,80
Χρηματικό Υπόλοιπο
13.281.065,45
13.281.065,45
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
62.635.982,65
43.356.347,33
19.279.635,32
ΕΞΟΔΑ
Οικονομικό έτος 2016
Πληρωθέντα
Πληρωτέο Υπόλοιπο
Αδιάθετα
Γενικές υπηρεσίες
7.136.027,35
0,00
23.557.571,15
Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες
1.929.820,36
0,00
722.663,32
Υπηρεσίες Πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής
8.180.033,75
0,00
1.185.202,66
Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
4.085.154,02
0,00
3.149.100,45
Υπηρεσίες ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης
19.487,13
0,00
2.350.224,77
Υπηρεσία τεχνικών έργων
1.996.215,92
0,00
8.453.040,96
Υπηρεσίες πρασίνου
603.241,13
0,00
1.073.159,09
Υπηρεσία πολεοδομίας
378.088,86
0,00
115.324,70
Υπηρεσία νεκροταφείων
112.731,56
0,00
1.343.861,67
Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής
56.281,72
0,00
1.511.934,05
Λοιπές υπηρεσίες
140.097,00
0,00
5.336.075,56
Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
3.392.791,54
0,00
19.752.454,03
Αποθεματικό
0,00
0,00
880.888,42
ΣΥΝΟΛΟ
28.029.970,34
0,00
69.431.500,83
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2016: € 18.719.168,53
 Β.- Συντάσσει την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής για τη διαχείριση χρήσεως του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016 ως εξής:
Έκθεση Διαχειρίσεως Χρήσης 2016 της
Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο
1.       ΓΕΝΙΚΑ
Με βάση το Π.Δ.315/30-12-1999, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 4604/1-2–2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών o Δήμος μας υποχρεούται σε εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος.
Το 2016 ήταν η έκτη χρονιά λειτουργίας του διευρυμένου λόγω Καλλικράτη Δήμου Κορινθίων. Πέραν από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, συμβάλλει στην σωστή αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης και διάρθρωσης του Δήμου, καθώς και στην διαχρονική παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του στοιχείων. Επίσης ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και η δημοσίευσή τους, συμβάλλουν σημαντικά στην εδραίωση της διαφάνειας και αξιοπιστίας όσον αφορά τα οικονομικά πεπραγμένα του Δήμου.
Τα βασικά στοιχεία των προς έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 αναλύονται ως ακολούθως.
2.        ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Το σύνολο των Εσόδων του Δήμου για την χρήση 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 29.600.724,71 και αναλύονται σε οργανικά, παρεπόμενων ασχολιών, έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής:
Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
2016
Ποσά σε €
70
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
240,00
72
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
1.914.613,07
73
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
7.616.570,46
74
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
15.860.151,06
75
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ
125.801,66
76
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
293.071,48
 
(α) Σύνολο οργανικών εσόδων
25.810.447,73
 
81
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ
2.667.007,71
82
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
1.123.269,27
 
(β) Σύνολο εκτάκτων και ανόργανων εσόδων
3.790.276,98
Γενικό Σύνολο (α) + (β)
29.600.724,71
Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων και έργων (Λ/43) της χρήσης 2016 (πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων) ανήλθαν στο ποσό των € 699.344,67.
3.       ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η εξέλιξη των Εσόδων της χρήσεως 2016 σε σύγκριση με τη χρήση 2015 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
 ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015
Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
2016
2015
Μεταβολή σε € (2016– 2015)
Μεταβολή σε % (2016– 2015)
70
Έσοδα πωλήσεων (αναγκαστικές προσκηρώσεις)
240,00
0,00
240,00
>100%
72
Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη, πρόστιμα & προσαυξήσεις
1.914.613,07
1.877.213,17
37.399,90
1,99%
73
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα)
7.616.570,46
6.998.606,12
617.964,34
8,83%
74
Έσοδα από επιχορηγήσεις
15.860.151,06
15.779.884,65
80.266,41
0,51%
75
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
125.801,66
68.627,52
57.174,14
83,31%
76
Έσοδα κεφαλαίων
293.071,48
261.640,13
31.431,35
12,01%
 
(α) Σύνολο οργανικών εσόδων
25.810.447,73
24.985.971,59
824.476,14
3,30%
 
81
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.667.007,71
2.674.772,18
-7.764,47
-0,90%
82
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
1.123.269,27
2.044.756,86
-921.487,59
-45,07%
84
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
0,00
19.909,88
-19.909,88
-100.00%
 
(β) Σύνολο εκτάκτων και ανόργανων εσόδων
3.790.276,98
4.739.438,92
-949.161,94
20,03%
Γενικό Σύνολο (α) + (β)
29.600.724,71
29.725.410,51
124.685,80
0,42%
4.       ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων χρήσεως 2016 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής:
Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Ποσό σε €
25 & 26
Αναλώσεις υλικών και ανταλλακτικών
1.014.390,38
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
6.287.881,29
61
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
548.806,77
62
Παροχές Τρίτων
2.253.369,05
63
Φόροι Τέλη
45.205,70
64
Διάφορα έξοδα
7.554.932,73
65
Τόκοι και συναφή έξοδα
89.144,95
66
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
4.851.562,36
67
Παροχές-Χορηγίες – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις – δωρεές
2.623.922,68
68
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
22.134,06
78
Τεκμαρτά Έσοδα από Ιδιοπαραγωγή παγίων (Μείον)
0,00
 
(α) Σύνολο Οργανικών εξόδων
25.291.349,97
81
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & έκτακτες ζημιές
154.743,48
82
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
315.126,18
83
Προβλέψεις εκτάκτων κινδύνων
768.000,00
(β) Σύνολο εκτάκτων & ανόργανων εξόδων
1.237.869,66
Γενικό Σύνολο (α) + (β)
26.529.219,63
Αντίστοιχα οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2016 ανήλθαν στο ποσό των                                  € 24.637.178,80 όπως προκύπτει από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2016.
5.       ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η εξέλιξη των Εξόδων της χρήσεως 2016 σε σύγκριση με την χρήση 2015 ανά πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
 ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015
Κωδικός
Περιγραφή
2016
2015
Μεταβολή σε € (2016– 2015)
Μεταβολή σε % (2016– 2015)
25 & 26
Αναλώσεις υλικών και ανταλλακτικών
1.014.390,38
892.547,52
121.842,86
13,65%
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
6.287.881,29
6.543.096,55
-255.215,26
-3,90%
61
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
548.806,77
630.745,30
-81.938,53
-12,99%
62
Παροχές Τρίτων
2.253.369,05
2.440.526,31
-187.157,26
-7,67%
63
Φόροι
45.205,70
84.590,62
-39.384,92
-46,56%
64
Διάφορα έξοδα
7.554.932,73
7.605.068,13
-50.135,40
-0,66%
65
Τόκοι και συναφή έξοδα
89.144,95
101.976,86
-12.831,91
-12,58%
66
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
4.851.562,36
4.751.796,98
99.765,38
2,10%
67
Παροχές – χορηγίες – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις – δωρεές
2.623.922,68
2.992.742,32
-368.819,64
-12,32%
68
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
22.134,06
6.676,30
15.457,76
231,53%
78
Τεκμαρτά Έσοδα από ιδιιοπαραγωγη παγίων (Μείον)
0,00
0,00
0,00
0,00%
(α) Σύνολο Οργανικών εξόδων
25.291.349,97
26.049.766,89
-758.416,92
2,91%
81
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
154.743,48
95.189,57
59.553,91
62,56%
82
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
     315.126,18
60.672,35
254.453,83
419,39%
83
Προβλέψεις εκτάκτων κινδύνων
768.000,00
888.000,00
-120.000,00
-13,51%
(β) Σύνολο εκτάκτων & ανόργανων εξόδων
1.237.869,66
1.043.861,92
194.007,74
18,59%
Γενικό Σύνολο (α) + (β)
26.529.219,63
27.093.628,81
564.409,18
2,08%
 
6.       ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Για το έτος 2016 το κόστος των παρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των                            € 18.806.703,11.
Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 3.731.404,76, τα έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 33.447,89, οι παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις –δωρεές ανήλθαν στο ποσό των € 2.623.922,68, τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στο ποσό των                    € 89.144,95 και τέλος οι προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων στο ποσό των € 6.726,58.
Στα παραπάνω ποσά αν προστεθούν τα έκτακτα έξοδα ποσού  22.156,31, οι έκτακτες ζημιές ποσού                132.587,17, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 315.126,18 και οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ποσού € 768.000,00, προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 τα οποία ανήλθαν στο ποσό των € 26.529.219,63.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού  € 29.600.724,71 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού € 26.529.219,63 αποτελεί το λογιστικό πλεόνασμα της χρήσεως 2016 το οποίο ανέρχεται σε € 3.071.505,08.
Συγκριτικά αναφέρουμε ότι η χρήση 2015 παρουσίασε πλεόνασμα  2.631.781,70.
Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 24.637.178,80, όπως προκύπτει από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2016.
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2016 € 30.075.281,88, πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού  € 13.281.065,45, ήτοι συνολικό ποσό 43.356.347,33, μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2016  € 24.637.178,80, δίνει τα διαθέσιμα του τέλους της χρήσεως 2016, που ανέρχονται στο ποσό 18.719.168,53 (όπως απεικονίζονται στον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2016).
Τα διαθέσιμα στις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016 εμφανίζονται στο λογαριασμό «Χρηματικά Διαθέσιμα» ποσού € 18.861.756,78.
Εάν συσχετίσουμε τα διαθέσιμα του τέλους της χρήσεως 2016, που απεικονίζονται στον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα του 2016, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των € 18.719.168,53  με το υπόλοιπο των διαθεσίμων που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31.12.2016 στο λογαριασμό της Γενικής Λογιστικής «Χρηματικά Διαθέσιμα» ποσού € 18.861.756,78 παρατηρείται απόκλιση ποσού € 142.588,25 η οποία οφείλεται στην καταχώρηση της 31.12.2016 της πληρωμής της προκαταβολής της μισθοδοσίας του 1ου 15μέρου του Ιανουαρίου του 2017, που πραγματοποιήθηκε εντός του Δεκεμβρίου του 2016, ποσού                    € 108.878,52, στην καταχώρηση της 31.12.2016 της πληρωμής Παρακαταθήκης Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης ποσού € 23.214,07, στις καταθέσεις δημοτών ποσού € 37.543,56 , για την εξόφληση τελών για τις οποίες δεν είχε γίνει ταυτοποίηση έως 31.12.2016 ώστε να εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης, στην κατάσχεση ποσού € 12.972,54 από Δ.Ο.Υ το οποίο συμψηφίστηκε εντός του 2017 με πληρωμές φόρων,σε λοιπές λογιστικές τακτοποιήσεις-διαφορές € 24,16, στις μη εμφανισθείσες επιταγές την 31.12.2016 ποσού € 62.093,12 που αφορούν εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα για τα οποία οι δικαιούχοι δεν είχαν εισπράξει τις επιταγές από την Τράπεζα έως την 31.12.2016 και στις καταθέσεις ποσού € 188.040,86 σε λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος που αφορούν χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, για τις οποίες δεν έχουν κοπεί γραμμάτια είσπραξης λόγω του γεγονότος ότι η έκδοση τους γίνεται ταυτόχρονα με τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
Αιτιολογία
Ποσό σε €
Προκαταβολές προσωπικού
-108.878,52
Παρακαταθήκη Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης
-23.214,07
Κατάσχεση από Δ.Ο.Υ
-12.972,54
Λοιπές
-24,16
Άγνωστες καταθέσεις
 37.543,56
Μη εμφανισθείσες επιταγές
62.093,12
Γραμμάτια προς έκδοση χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ
188.040,86
Σύνολο ετεροχρονισμών
142.588,25
 
7.       ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως στις 31.12.2016 ανέρχονται στο ποσό των  8.647.226,77 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 6.831.153,48, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 1.816.073,29.
8.       ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες και Ασώματες Ακινητοποιήσεις)
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των € 217.464.864,46 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 158.185.054,76 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 59.279.809,70. Τα πάγια στοιχεία του Δήμου όπως αποτυπώνονται με βάση την αξία κτήσης τους μεταβλήθηκαν αυξητικά κατά την χρήση 2016 σε σχέση με τη χρήση 2015 κατά το ποσό των € 1.042.085,97.
9.       ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αφορούν τις συμμετοχές του Δήμου και αποτιμήθηκαν ως κάτωθι:
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
Πρόβλεψη υποτίμησης έως την 31.12.2015
Διαφορά αποτιμήσεως χρήσεως 2016
Πρόβλεψη υποτίμησης έως την 31.12.2016
Αξία αποτιμήσεως   31.12.2016
Οφειλόμενο Κεφάλαιο
1
Κέντρο Νέων Κορινθίων
2.934,70
0,00
0,00
0,00
2.934,70
0,00
2
Τράπεζα Πελοποννήσου Α.Ε.
14.673,51
-14.673,51
0,00
-14.673,51
0,00
0,00
3
Αναπτυξιακή Κορινθιακή Α.Ε.
135.811,68
-135.811,68
0,00
-135.811,68
0,00
0,00
4
Αναπτυξιακή Βορείας Πελοποννήσου Α.Ε. (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.)
41.500,90
-8.356,74
-6.787,20
-15.143,94
26.356,96
0,00
5
Κ.Ε.Κ. Νομού Κορινθίας Α.Ε.
11.505,20
-11.505,20
0,00
-11.505,20
0,00
0,00
6
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορινθίων
414.123,23
-414.123,23
0,00
-414.123,23
0,00
0,00
7
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων
1.322.391,86
0,00
0,00
0,00
1.322.391,86
0,00
8
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Άσσου – Λεχαίου
30.000,00
-30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
9
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαρωνικού
10.000,00
-10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
10
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Τενέας
58.694,06
-58.694,06
0,00
-58.694,06
0,00
0,00
11
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων (Δ.Α.Ε.Κ.)
300.000,00
42.396,72
-22.845,43
19.551,29
319.551,29
0,00
12
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία)
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
2.344.635,14
-640.767,70
-29.632,63
-670.400,33
1.674.234,81
3.000,00
10.   ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Η αξία των αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών στις 31.12.2016 ανέρχεται στο ποσό των                        € 144.331,23.
11.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το σύνολο των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών στις 31.12.2016 ανέρχεται στο ποσό των € 19.279.635,32. Στο σύνολο των απαιτήσεων αυτών έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφάλειας συνολικού ύψους € 14.356.000,00. Επίσης στις απαιτήσεις και συγκεκριμένα στο λογαριασμό «Χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνεται και ποσό € 231.769,77, το οποίο αφορά κυρίως σε προκαταβολή φόρου εισοδήματος και σε προκαταβολή μισθοδοσίας.
12. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Η εξέλιξη των Χρηματικών Διαθεσίμων της χρήσεως 2016 σε σύγκριση με την χρήση 2015 έχει ως εξής:
Διαθέσιμα
Έτους 2016
Έτους 2015
Μεταβολή
(2016-2015)
Ταμείο
996,35
11.010,74
-10.014,39
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
18.860.760,43
13.824.033,48
5.036.726,95
Σύνολο
18.861.756,78
13.835.044,22
5.026.712,56
 
13.   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 περιλαμβάνονται έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ύψους  € 2.256.061,52, τα οποία αναλύονται ως εξής:
·         έσοδα από Δ.Ε.Η. μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016 ποσού € 1.163.663,09.
·         επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων ΣΤ διμήνου 2016 ποσού € 1.091.226,67.
·         τόκους προθεσμιακών καταθέσεων ποσού € 1.171,76, τα οποία εισπράχθηκαν εντός της επόμενης χρήσης
Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 περιλαμβάνονται και έξοδα επόμενων χρήσεων ύψους 23.214,07 €,  τα οποία αφορούν Παρακαταθήκη Δικαιούχων αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης.
14.   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Οι χρεωστικοί λογαριασμοί τάξεως αναλύονται σε:
Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού
 
 
 
 
74.316.225,60
15.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των € 38.405.371,57.
16.    ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των δωρεών την 31.12.2016 ανέρχεται στο ποσό των € 265.683,56.
17.    ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 οι επιχορηγήσεις επενδύσεων εμφανίζουν υπόλοιπο € 28.434.007,30. Το ποσό αυτό διαμορφώθηκε ως εξής:
Απογραφή έναρξης 1.1.2016
30.324.337,47
Εισροές χρήσης 2016
699.344,67
Μείον: Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
2.589.674,84
Σύνολο 31.12.2016
28.434.007,30
18.    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
Η χρήση 2016 παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους € 3.071.505,08. Στο ποσό αυτό εάν προσθέσουμε το πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων ύψους € 5.822.781,84 και αφαιρέσουμε το φόρο εισοδήματος χρήσεως 2016  € 139.903,57 μεταφέρεται πλεόνασμα εις νέο ύψους € 8.754.383,35.
19.    ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Το ύψος της σχηματισθείσας πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία κατά την 31.12.2016 ανέρχεται στο ποσό των € 213.119,92.
Επιπλέον έχουν σχηματιστεί λοιπές προβλέψεις ποσού € 4.752.674,66, προς κάλυψη δικαστικών υποθέσεων τρίτων κατά του Δήμου.
20.    ΔΑΝΕΙΑ
Το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 1.003.143,94, εκ των οποίων ποσό € 183.062,82 είναι αποδοτέο στη χρήση 2017.
21.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου κατά την 31.12.2016 ανέρχεται στο ποσό των € 3.244.826,44 (έναντι ποσού € 3.543.620,01 την 31.12.2015) και αναλύεται ως κάτωθι σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2015:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                    
31.12.2016
31.12.2015
Μεταβολή
(2016-2015)
Δάνεια Ταμιευτηρίων
820.081,12
1.003.143,94
-183.062,82
Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων                    
820.081,12
1.003.143,94
-183.062,82
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                    
31.12.2016 
31.12.2015
Μεταβολή
(2016-2015)
Προμηθευτές
1.990.636,28
1.826.808,90
163.827,38
Επιταγές πληρωτέες
62.093,12
348.724,36
-286.631,24
Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη
165.225,24
137.466,53
27.758,71
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
3.990,90
10.935,55
-6.944,65
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
183.062,82
190.960,85
-7.898,03
Πιστωτές διάφοροι
19.736,96
25.579,88
-5.842,92
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                    
2.424.745,32
2.540.476,07
115.730,75
22.    ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.
Στον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 περιλαμβάνονται έσοδα επομένων χρήσεων ύψους                      € 1.116.766,91 και έξοδα χρήσεως δουλευμένα συνολικού ύψους € 1.466.388,45που αναλύονται ως εξής:
                     Έσοδα επομένων χρήσεων: € 1.116.766,91
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για σχολικό τροχονόμο € 2.520,00,
·         αδιάθετη επιχορήγηση για συντήρηση σχολικών κτιρίων € 546.170,76,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μερική απασχόληση ποσού € 7.455,00,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για πυροπροστασία ποσού € 108.795,98,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες ποσού € 2.603,42,
·         αδιάθετα ειδικευμένα έσοδα Πρώην Δήμου Σολυγείας, ποσού € 61.049,80,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για Πολιτική προστασία ποσού € 153.892,02,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μισθώματα σχολικών μονάδων ποσού € 155.428,11,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για αποζημιώσεις μετακινήσεων εκτός έδρας ποσού € 8.221,56,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για δαπάνη μεταφοράς μαθητών ποσού € 2.990,93,
·         αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για δαπάνη σίτισης μαθητών μουσικών σχολείων ποσού € 18.745,63,
·         ανάπτυξη δομών (ΕΣΠΑ) ποσού € 8.571,15,
·         άγνωστοι καταθέτες € 37.543,56,
·         αδιάθετο ποσό δωρεάς από το Καζίνο Λουτρακίου € 2.778,99.
                 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα: € 1.466.388,45
·         Κατανάλωση ρεύματος ΔΕΗ, δικαιώματα ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016 ποσού 313.619,31 €,
·         Δαπάνη καταβολής προνοιακών επιδομάτων ΣΤ διμήνου 2016 ποσού 1.152.593,37 €
·         Φόρος δουλευμένων τόκων ποσού € 175,77.
23.         ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ.
Οι πιστωτικοί λογαριασμοί τάξεως αναλύονται σε:
Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού
€ 74.316.225,60
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2016 ήτοι την 31.12.2016 έως και σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά την χρηματοοικονομική θέση του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε το έγγραφο για το λογαριασμό διαχείρισης που υποβλήθηκε από τον Ταμία, αποφασίζει:
1.      Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τον υποβληθέντα απολογιστικό πίνακα και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Έσοδα Χρήσης
 
Τελικώς Προϋπολ/ντα
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα υπόλοιπα
Σύνολο Εσόδων
61.035.160,15
49.497.566,93
30.075.281,88
19.279.635,32
Χρηματικό Υπόλοιπο
13.281.065,45
13.281.065,45
13.281.065,45
0,00
Σύνολο Α
74.316.225,60
62.778.632,38
43.356.347,33
19.279.635,32
Β. Δαπάνες Χρήσης
 
Τελικώς Προϋπολ/σες
Ενταλθείσες
Πληρωθείσες
Αδιάθετες Πιστώσεις
Σύνολο Εξόδων
73.435.337,18
24.637.178,80
24.637.178,80
48.798.158,38
Αποθεματικό
880.888,42
0,00
0,00
880.888,42
Σύνολο
74.316.225,60
24.637.178,80
24.637.178,80
49.679.046,80
  1. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2016
31.12.2015
Μεταβολή %
Μεταβολή €
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
1.816.073,29
2.335.906,53
-22,25%
-519.833,24
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
59.279.809,70
62.561.334,05
-5,25%
-3.281.524,35
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
1.671.234,81
1.700.867,44
-1,74%
-29.632,63
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
60.951.044,51
64.262.201,49
-5,15%
-3.311.156,98
Αποθέματα
144.331,23
138.050,13
4,55%
6.281,10
Απαιτήσεις από πελάτες – λοιποί χρεώστες
5.155.405,09
4.325.463,81
19,19%
829.941,28
Χρεόγραφα
61.639,44
53.242,40
15,77%
8.397,04
Χρηματικά Διαθέσιμα
18.861.756,78
13.835.044,22
36,33%
5.026.712,56
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
24.223.132,54
18.351.800,56
31,99%
5.871.331,98
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
2.279.275,59
2.407.654,41
-5,33%
-128.378,82
 
 
 
 
 
Σύνολο ενεργητικού
89.269.525,93
87.357.562,99
2,19%
1.911.962,94
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
31.12.2016
31.12.2015
Μεταβολή %
Μεταβολή €
Κεφάλαιο
38.405.371,57
38.405.371,57
0,00%
0,00
Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις- δωρεές παγίων
28.700.329,86
30.598.441,93
-6,20%
-1.898.112,07
Ειδικά αποθεματικά
2.615.664,77
1.660.132,17
57,56%
955.532,60
Αποτελέσματα εις νέον
8.754.383,35
5.822.781,84
50,35%
2.931.601,51
Καθαρή θέση
78.475.749,55
76.486.727,51
2,60%
1.989.022,04
Προβλέψεις
4.965.794,58
4.950.387,10
0,31%
15.407,48
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
820.081,12
1.003.143,94
-18,25%
-183.062,82
Δάνεια βραχυπρόθεσμα
183.062,82
190.960,85
-4,14%
-7.898,03
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
1.990.636,28
1.826.808,90
8,97%
163.827,38
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
251.046,22
522.706,32
-51,97%
-271.660,10
Σύνολο υποχρεώσεων
3.244.826,44
3.543.620,01
-8,43%
-298.793,57
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
2.583.155,36
2.376.828,37
8,68%
206.326,99
 
 
 
 
 
Σύνολο παθητικού
89.269.525,93
87.357.562,99
2,19%
1.911.962,94
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Χρήση
χρήση
Μεταβολή %
Μεταβολή €
 
2016
2015
Κύκλος εργασιών
25.216.161,32
24.283.254,70
3,84%
932.906,62
Μείον:
Κόστος πωληθέντων
18.806.703,11
18.988.164,65
-0,95%
-181.461,54
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
6.409.458,21
5.295.090,05
21,05% 
1.114.368,16
Πλέον:
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
301.214,93
441.076,76
-31,71%
-139.861,83
Σύνολο
6.710.673,14
5.736.166,81
16,99 
974.506,33
Μείον:
Έξοδα διοίκησης
3.731.404,76
3.947.081,95
-5,46%
-215.677,19
Μείον:
Έξοδα δημοσίων σχέσεων
33.447,89
13.124,81
154,84%
20.323,08
Μείον:
Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές
2.623.922,68
2.992.742,32
-12,32%
-368.819,64
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
321.897,81
-1.216.782,27
126,45%
1.538.680,08
Πλέον:
Χρηματοοικονομικά έσοδα
293.071,48
261.640,13
12,01%
31.431,35
Μείον:
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων
6.726,58
6.676,30
0,75%
50,28
Μείον:
Χρηματοοικονομικά έξοδα
89.144,95
101.976,86
-12,58%
-12.831,91
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
519.097,76
-1.063.795,30
148,80%
1.582.893,06
Πλέον:
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.667.007,71
2.674.772,18
-0,29%
-7.764,47
Πλέον:
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
1.123.269,27
2.044.756,86
-45,06%
-921.487,59
Πλέον:
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
0,00
19.909,88
-100,00%
-19.909,88
Μείον:
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
22.156,31
25.460,93
-12,98%
-3.304,62
Μείον:
Έκτακτες ζημίες
132.587,17
69.728,64
90,15%
62.858,53
Μείον:
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
315.126,18
60.672,35
419,39%
254.453,83
Μείον:
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
768.000,00
888.000,00
-13,51%
-120.000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
3.071.505,08
2.631.781,70
16,71%
439.723,38
0,00
Σύνολο αποσβέσεων παγίων
4.851.562,36
4.751.796,98
2,10%
99.765,38
Μείον:
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις
4.851.562,36
4.751.796,98
2,10%
99.765,38
Αποτελέσματα χρήσεως
3.071.505,08
2.631.781,70
16,71%
439.723,38
 Γ.-Υποβάλλει:
(α)τα ως άνω απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων και
(β)την ως άνω έκθεσή της περί διαχείρισης χρήσης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων
στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς έγκριση.
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/581/2018.-
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 05-12-2018
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να ψηφίσουν σχετικά με την έγκρισή του.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θεωρούμε θετικό το ότι έχουμε τον ισολογισμό του 2016, αλλά ο χρόνος καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και υποβολής του στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρκετά μεγάλος και ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγκρίνουμε τα αποτελέσματα απολογισμού –ισολογισμού, χωρίς με αυτό, να αμφισβητούμε την έκθεση του Ορκωτού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και είδε
·         Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06
·         το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7
·         το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
·         την υπ’ αριθμ. 36/581/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2016 και τη σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής
·         την υπ’ αριθμ. 21/389/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του
·         τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του οικονομικού έτους 2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
{μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Νανόπουλου Βασίλειου και 2) Καραμαλίκη Μαρίας (Έρρικας)}.
1.     Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Κορινθίων έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 36/581/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παρουσιάζει:
Α. Έσοδα Χρήσης
                Είδος
Προϋπολ/ντα
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα υπόλοιπα
Έσοδο
Σύνολο Εσόδων
61.035.160,15
49.497.566,93
30.075.281,88
19.279.635,32
Χρηματικό Υπόλοιπο
13.281.065,45
13.281.065,45
13.281.065,45
0,00
Σύνολο Α
74.316.225,60
62.778.632,38
43.356.347,33
19.279.635,32
Β. Δαπάνες Χρήσης
Είδος
Προϋπολ/σες
Ενταλθείσες
Πληρωθείσες
Αδιάθετες Πιστώσεις
Δαπάνης
Σύνολο Εξόδων
73.435.337,18
24.637.178,80
24.637.178,80
48.798.158,38
Αποθεματικό
880.888,42
0,00
0,00
880.888,42
Σύνολο
74.316.225,60
24.637.178,80
24.637.178,80
49.679.046,80
2.      Την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2016, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
3.      Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7.
4.      Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
5.      Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης τόσο στο πρόγραμμα «διαύγεια» όσο και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29 / 579 / 2018.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ