Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
                                                                                                                                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 403/2018
 
Θέμα 11o Η.Δ.: «Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.       Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.       Μουρούτσος Γεώργιος
5.       Βλάσσης Δημήτριος.
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1.       την απαίτηση από το Δήμο για καταβολή εισφοράς σε χρήμα στην ιδιοκτήτρια κα Σταμούλη Ελένη σύζ. Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης, σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής περιοχής Μπαθαρίστρα, που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αρ. 2154/8-2-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) και κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ΄ αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας.
Με την αρ. 66264/06.12.2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου, κυρώθηκαν οι πίνακες των επικειμένων της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα».
Στη συνέχεια και με την αρ. 212/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία διορθώθηκε με την αρ. 165/2017 όμοια, προσδιορίστηκε προσωρινά η αποζημίωση των επικειμένων της ιδιοκτησίας αρ. 0607086 στα Ο.Τ. 739, 793, 794 και Κ.Χ. 737 σχεδίου πόλεως Κορίνθου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων και ειδικότερα: α)η τιμή των 260,00€ για κάθε ένα από τα 41 εντός αυτής ελαιόδενδρα και β)η τιμή των 15,00€ ανά μέτρο για την περίφραξη και αναγνωρίσθηκε η ανωτέρω ως δικαιούχος.
Σύμφωνα δε με το αρ. 36/2014 πιστ/κό του Εφετείου Ναυπλίου, δεν κατατέθηκε αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας.
 
2. τις υπ΄ αριθμ. 33711/2017 και 20367/2018 αιτήσεις της κας Σταμούλη Ελένης με τις οποίες ζητά να συμψηφιστούν οι απαιτήσεις μεταξύ της εν λόγω και του Δήμου οι οποίες έχουν ως εξής:
Ο Δήμος Κορινθίων αποζημιώνει την ιδιοκτήτρια, για τα επικείμενα,  δηλαδή ο Δήμος Κορινθίων θα αποζημιώσει την δικαιούχο για το ποσό των: α) 41 ελαιόδενδρα χ 260,00 €/τεμ.= 10.660,00 €(α) και β)88 τ.μ. συρματόπλεγμα χ 150,00€/τ.μ.= 1.320,00€ (β), ήτοι συνολικά για το ποσό των 11.980,00 ευρώ .
Σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη εφαρμογής, υπάρχει απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμακατά της Σταμούλη Ελένης, η οποία βεβαιώθηκε την 27.04.2018 με εφαρμογή της μείωσης 20% του Ν.4495/2017 και δεν έχει μέχρι σήμερα εξοφληθεί, ανερχόμενης αρχικά σε 31.909,92 ευρώ.
 
3. την υπ’ αριθμ. 385/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Ø       Την αποδοχή της δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της κ. Σταμούλη Ελένης συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης, όπως ακριβώς αναφέρεται στην απόφαση της Ο.Ε..
Ø       Την έγκριση του σχεδίου συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της κ. Σταμούλη Ελένης συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Ø       Την έγκριση του συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων του Δήμου Κορινθίων και της κ. Σταμούλη Ελένης συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Ø       Την έγκριση της παράτασης καταβολής εισφοράς σε χρήμα της κ. Σταμούλη Ελένης συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης υπέρ του Δήμου Κορινθίων μέχρι την ημέρα καταβολής από τον Δήμο Κορινθίων της αποζημίωσης υπέρ της κ. Σταμούλη Ελένης συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης και κατά τον γενόμενο συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων να διαγραφούν τυχόν ανάλογες προσαυξήσεις και να μην απαιτηθούν ανάλογοι τόκοι υπερημερίας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 306/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τις διατάξεις των Ν. 1337/83, 3463/2006, 3943/2011 και 4270/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Αποδέχεται την δήλωση – πρόταση συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της κας Σταμούλη Ελένης συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης, απαλλοτριωθέντων ακινήτων με την πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αρ. 2154/08-2-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) και κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ΄ αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας.
 
Β. Εγκρίνει το σχέδιο του συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της κας Σταμούλη Ελένης συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης το οποίο έχει ως εξής:
 
<< Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις         του μήνα       του έτους 2017 ημέρα       και ώρα     , μεταξύ των : αφενός του Δήμου Κορινθίων, Ν.Π.Δ.Δ. που έχει την έδρα του στην Κόρινθο, οδός Κολιάτσου 32, με ΑΦΜ 997860951 , Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και αφετέρου της Σταμούλη Ελένης, κάτοικος Κορίνθου , συμφωνήθηκαν , συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
 
 Ειδικότερα, με την υπ΄αρ. 2154/5-8-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της περιοχής (αρ. ΦΕΚ 1251/Δ/2003) και κυρώθηκε διορθωμένη η πράξη εφαρμογής με την υπ΄αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας (μεταγραφή αρ. 493, Τόμος 563 του Α΄Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου).
 Στη συνέχεια , με την αρ. 66264/06.12.2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου, κυρώθηκαν οι πίνακες των επικειμένων της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα».
 
 Στη συνέχεια και με την αρ. 212/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία διορθώθηκε με την αρ. 165/2017 όμοια , προσδιορίστηκε προσωρινά η αποζημίωση των επικειμένων της αρ. 0607086 ιδιοκτησίας και ειδικότερα: α)η τιμή των 260,00€ για κάθε ένα από τα 41 εντός αυτής ελαιόδενδρα και β)η τιμή των 15,00€ ανά μέτρο για την περίφραξη και αναγνωρίσθηκε η ανωτέρω ως δικαιούχος.
 Σύμφωνα δε με το αρ. 36/2014 πιστ/κό του Εφετείου Ναυπλίου, δεν κατατέθηκε αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας.
 
 Μετά την ανωτέρω γενόμενη ρυμοτόμηση, ο Δήμος Κορινθίων αποζημιώνει την ιδιοκτήτρια, για τα επικείμενα,  δηλαδή ο Δήμος Κορινθίων θα αποζημιώσει την δικαιούχο για το ποσό των:α) 41 ελαιόδενδρα χ 260,00 €/τεμ.= 10.669,00 €(α) και β)88 τ.μ. συρματόπλεγμα χ 150,00€/τ.μ.= 1.320,00€ (β), ήτοι συνολικά για το ποσό των 11.980,00 ευρώ .
Σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη εφαρμογής, υπάρχει απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμακατά της Σταμούλη Ελένης, η οποία βεβαιώθηκε την 27.04.2018 με εφαρμογή της μείωσης 20% του Ν.4495/2017 και δεν έχει μέχρι σήμερα εξοφληθεί, ανερχόμενης αρχικά σε 31.909,92 ευρώ.
 
Με τις υπ΄αρ. 33711/01.08.2017 και 20367/21.06.2018 αιτήσεις της η ανωτέρω, ζητά να συμψηφιστεί οιαδήποτε απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμα η οποία δεν έχει εξοφληθεί καθώς επίσης και με την αριθμ.
 
αίτησή της ζητά να παραταθεί η καταβολή εισφοράς σε χρήμα που οφείλει μέχρι την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από το Δήμο και κατά τον γενόμενο συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων, να διαγραφούν οι ανάλογες προσαυξήσεις.
 
1.- Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμος Κορινθίων αναγνωρίζει ότι, το συνολικό ποσό που οφείλει μέχρι σήμερα στη δεύτερη συμβαλλόμενη, με βάση τα όσα έχουν παραπάνω εκτεθεί, ανέρχεται στο ποσό των 11.980.00 ευρώ, σύμφωνα και με την κατάσταση πληρωμής που έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως από το τμήμα πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας του Δήμου μας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εφάπαξ το ποσό των 11.980.00 ευρώ , καταβλητέο μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο και με άμεση έναρξη των διαδικασιών της οικονομικής εκκαθάρισης με την υπογραφή του παρόντος.
 Την ημερομηνία εξόφλησης του χρηματικού εντάλματος, θα γίνει ταυτόχρονα και ο συμψηφισμός της οφειλής της εισφοράς σε χρήμα που έχει βεβαιωθεί στο όνομα της δεύτερης συμβαλλόμενης ύψους 31.909,92 € στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
 Ο εν λόγω συμψηφισμός θα τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της παραίτησης της αιτούσας ιδιοκτήτριας από την δικαστική περαιτέρω διεκδίκηση της αποζημίωσης με κάθε τρόπο.Επίσης ο συμψηφισμός θα έχει ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι η αιτούσα παραιτείται από την μεταβίβαση των δικαιωμάτων της σε τρίτους που τυχόν θα αποκτήσουν εμπράγματα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής στην ακίνητη και κινητή περιουσία ή στους οποίους θα μεταβιβαστούν αυτά εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας.
 Η αποδοχή της δήλωσης-πρότασης συμψηφισμού θα γίνει με Απόφαση Δ.Σ. με την προϋπόθεση ότι το ρυμοτομούμενο τμήμα θα τεθεί σε κοινή χρήση.
 
2.- Η δεύτερη συμβαλλόμενη, αποδέχεται τον ανωτέρω περιγραφόμενο διακανονισμό εξόφλησης της συνολικής οφειλής έναντι αυτής και αναλαμβάνει την υποχρέωση να απέχει από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δήμου Κορινθίων, καθ΄όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο Δήμος Κορινθίων θα είναι συνεπής στις περιγραφόμενες υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης, η δεύτερη συμβαλλόμενη θα δύναται να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δήμου Κορινθίων για το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.
 
3.- Επιπλέον η δεύτερη συμβαλλόμενη , αποδέχεται τον ανωτέρω περιγραφόμενο συμψηφισμό της οφειλής της εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και ουδεμία απαίτηση έχει περαιτέρω.
    Επιπλέον δηλώνει ότι κατά το χρόνο της δήλωσης, η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, δεν έχει κατασχεθεί από τρίτο, δεν έχει εκχωρηθεί σε τρίτο και δεν έχει καταβληθεί στην δικαιούχο ανάλογο τίμημα.
 
4.- Μέχρι να εξοφληθεί η αποζημίωση λόγω επικειμένων και να εκτελεσθεί και ο συμψηφισμός της οφειλής από εισφορά σε χρήμα, η δεύτερη συμβαλλόμενη επιτρέπει στο Δήμο Κορινθίων την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή εργασίας , στην απαλλοτριωθείσα έκταση >>.
 
Γ. Εγκρίνει τον συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων του Δήμου Κορινθίων και της κας Σταμούλη Ελένης συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης, για οφειλή του Δήμου προς την κα Σταμούλη Ελένη συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης ποσού 11.980,00 ευρώκαι οφειλή της κας Σταμούλη Ελένης συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης προς το Δήμο αρχικά ποσού 31.909,92€, υπό την αναβλητική αίρεση της παραίτησης της αιτούσης ιδιοκτήτριας από την δικαστική περαιτέρω διεκδίκηση της αποζημίωσης με κάθε τρόπο.
Δ. Εγκρίνει την παράταση καταβολής εισφοράς σε χρήμα της κας Σταμούλη Ελένης συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης υπέρ του Δήμου Κορινθίων μέχρι την ημέρα καταβολής από τον Δήμο Κορινθίων της αποζημίωσης υπέρ της κας Σταμούλη Ελένης συζύγου Ιωάννη του Χαραλάμπους Μαλακοδήμου και της Αικατερίνης.
Ε. Εγκρίνει την διαγραφή των προσαυξήσεων της εισφοράς σε χρήμα στο σημείο συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 403 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment