Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 324/2018
 
Θέμα 15ο Η.Δ.: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Αρ. μελέτης 18/2018.
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Αρ. μελέτης 18/2018,έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 12-07-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Λαμβάνοντας υπόψη:
– Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014 /25/ΕΕ).
– Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».
– Μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την κατακύρωση του αποτελέσματος. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κ.α.).
Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018 & 2019.
Σύμφωνα με την 18/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 385.720,00ευρώ και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεσή της.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους κάτωθι ΚΑ προϋπολογισμού Δήμου:
Για το 2018
10/6633.0001 4.500,00€
20/6633.0001 4.000,00€
30/6633.0001 2.000,00€
35/6633.0001 1.500,00€
10/6634.0001 5.500,00€
20/6634.0001 30.000,00€
30/6634.0001 10.000,00€
35/6634.0001 20.000,00€
45/6634.0001 3.000,00€
60/6634.0001    600,00€
10/6635.0001 5.500,00€
20/6635.0001 5.000,00€
30/6635.0001 3.000,00€
35/6635.0001 6.000,00€
45/6635.0001 3.000,00€
Για το 2019 θα εγγραφούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό στους ΚΑ
10/6633.0001 4.500,00€
20/6633.0001 4.000,00€
30/6633.0001 2.000,00€
35/6633.0001 1.500,00€
10/6634.0001 5.500,00€
20/6634.0001 30.000,00€
30/6634.0001 10.000,00€
35/6634.0001 20.000,00€
45/6634.0001 3.000,00€
60/6634.0001    600,00€
10/6635.0001 5.500,00€
20/6635.0001 5.000,00€
30/6635.0001 3.000,00€
35/6635.0001 6.000,00€
45/6635.0001 3.000,00€
για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2018 σύμφωνα με την 1/2018 Απόφαση Δ.Σ. 54.560,00€ και 54.560,00€ για το έτος 2019.
Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2018 σύμφωνα με την 1/2018 Απόφαση Δ.Σ. 29.760,00€ και 29.760,00€ για το έτος 2019.
για το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων για το έτος 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 68/2018 Απόφαση Δ.Σ. 45.000,00€
για το ΚΕΠΑΠ για το έτος 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 22/2018 Απόφαση Δ.Σ. 3.000,00€.
Προκειμένου να προχωρήσουμε σε δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ”, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 418.350,00 ευρώ με ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα εγκρίνεται η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας. Ο τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και τα άρθρα 65 & 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Δεσμεύεται για την εγγραφή των πιστώσεων στον Δημοτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Β) Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»συνολικού προϋπολογισμού 418.350,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α., με ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 18/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
Ο τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 324/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment