Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2017

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2017

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 312/2018
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2017 »
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κορδώσης Χρήστος ήταν εκτός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2017»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
– Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου.
– Τις διατάξεις του άρθρου 266 § 9 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 43 § 4 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
– Την απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011, τεύχος Β΄) περί “Καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών”.
– Την από 15423/12-03-2018 εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Την υπ’ αριθμ. 14/218/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου έτους 2017.
Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1β και 266 § 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 14/218/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.:1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2 Σπυρίδωνα Ζαχαριά, , 3. Γκουργιώτη Αλέξανδρου, 4. Σούκουλη Ανδρέα)
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων που αφορά το τέταρτο Δ΄ τρίμηνο του έτους 2017, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/218/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως εξής:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
Ημερομηνία από 01/01/2017 έως 31/12/2017
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
24.425.705,90
23.470.482,62
96,09
 22.689.794,38
92,89
96,67
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
662.364,45
561.633,60
84,79
360.858,80
54,48
64,25
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
289.301,96
289.544,22
100,08
289.544,22
100,08
100,00
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
5.756.047,95
5.400.162,78
93,82
5.400.162,78
93,82
100,00
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.474.855,32
1.449.758,39
98,30
1.031.637,06
69,95
71,16
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.544.303,82
1.478.124,30
95,71
1.316.332,19
85,24
89,05
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
14.468.688,53
14.186.546,62
98,05
14.186.546,62
98,05
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
230.143,87
104.712,71
45,50
104.712,71
45,50
100,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
10.783.910,87
3.071.326,18
28,48
2.924.439,08
27,12
95,22
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
76.464,30
76.464,30
100,00
23.255,64
30,41
30,41
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
2.993.509,52
1.291.595,23
43,15
1.291.595,23
43,15
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
7.072.621,08
1.077.404,14
15,23
1.077.404,14
15,23
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
529.177,54
520.596,60
98,38
426.918,16
80,68
82,01
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
112.138,43
105.265,91
93,87
105.265,91
93,87
100,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
1.712.711,34
1.631.075,24
95,23
372.795,43
21,77
22,86
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
1.262.342,47
1.180.706,37
93,53
331.646,13
26,27
28,09
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
450.368,87
450.368,87
100,00
41.149,30
9,14
9,14
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
18.834.920,52
18.350.766,54
97,43
863.441,37
4,58
4,71
31
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
18.834.920,52
18.350.766,54
97,43
863.441,37
4,58
4,71
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
4.587.266,91
3.217.790,36
70,15
2.636.305,41
57,47
81,93
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
3.842.226,76
2.509.566,73
65,32
2.494.333,52
64,92
99,39
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
745.040,15
708.223,63
95,06
141.971,89
19,06
20,05
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
18.719.168,53
18.719.168,53
100,00
18.719.168,53
100,00
100,00
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
18.719.168,53
18.719.168,53
100,00
18.719.168,53
100,00
100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ
79.063.684,07
68.460.609,47
 
        48.205.944,20
 
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Ημερομηνία από 01/01/2017 έως 31/12/2017
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ
%
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
 %
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
4
5
5/1
5/3
6
Έξοδα χρήσης
34.602.791,33
20.523.037,11
59,31
20.859.735,61
60,28
20.523.037,11
20.523.037.11
59,31
98,39
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
7.620.218,57
6.090.860,03
79,93
6.115.563,97
80,25
6.090.860,03
6.090.860,03
79,93
99,60
61
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
1.086.571,06
635.129,95
58,45
652.701,68
60,07
635.129,95
635.129,95
58,45
97,31
62
Παροχές τρίτων
5.145.853,20
2.155.001,85
41,88
2.193.303,16
42,62
2.155.001,85
2.155.001,85
41,88
98,25
63
Φόροι – Τέλη
271.700,00
222.863,33
82,03
219.013,31
80,61
222.863,33
222.863,33
82,03
101,76
64
Λοιπά γενικά έξοδα
3.448.071,54
845.199,69
24,51
999.579,58
28,99
845.199,69
845.199,69
24,51
84,56
65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
264.739,59
258.856,81
97,78
260.377,63
98,35
258.856,81
258.856,81
97,78
99,42
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
2.406.966,29
589.559,91
24,49
660.137,80
27,43
589.559,91
589.559,91
24,49
89,31
67
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές
14.141.839,67
9.599.666,71
67,88
9.633.144,65
68,12
9.599.666,71
9.599.666,71
67,88
99,65
68
Λοιπά έξοδα
216.831,41
125.898,83
58,06
125.913,83
58.07
125.898,83
125.898,83
58,06
99,99
7
Επενδύσεις
19.043.570,37
1.244.887,24
6,54
1.364.254,16
7,16
1.244.887,24
1.244.887,24
6,54
91,25
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
6.167.428,83
509.633,05
8,26
536.360,04
8,70
509.633,05
509.633,05
8,26
95,02
73
Έργα
12.585.320,98
719.223,09
5,71
811.863,02
6,45
719.223,09
719.223,09
5,71
88,59
74
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
287.820,56
16.031,10
5,57
16.031,10
5,57
16.031,10
16.031,10
5,57
100,00
75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
24.420.236,10
3.439.260,92
14,08
4.728.666,57
19,36
3.439.260,92
3.439.260,92
14,08
72,73
81
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
2.284.529,92
972.422,45
42,57
2.261.828,10
99,01
972.422,45
972.422,45
42,57
42,99
82
Λοιπές αποδόσεις
3.890.384,36
2.466.838,47
63,41
2.466.838,47
63,41
2.466.838,47
2.466.838,47
63,41
100,00
85
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
18.245.321,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Αποθεματικό
997.086,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
997.086,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ
79.063.684,07
25.207.185,27
 
26.952.656,34
 
25.207.185,27
25.207.185,27
                                                                                                     ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
 
Τέλος Προηγούμενου
Προηγούμενο Τρίμηνο
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1
2
3
3/2
Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
19.433.310,90
20.429.623,23
20.326.374,31
0,99
1
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π.
19.279.635,12
20.283.057,69
20.160.315,47
0,99
2
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
11.210,32
11.210,32
11.210,32
1,00
3
Λοιπές απαιτήσεις
142.465,46
135.355,22
154.848,52
1,14
Β
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
18.673.705,92
22.063.530,70
23.166.586,75
1,05
1
Ταμείο
986,35
2
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
18.672.719,57
22.063.530,70
23.166.586,75
1,05
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
36.220,77
345.960,71
4.381,87
0,01
1
Έξοδα επόμενων χρήσεων
36.220,77
345.960,71
4.381,87
0,01
2
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
0,00
0,00
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
0,00
0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 
1
 
2
 
3
3/2
Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1.021.043,33
874.042,51
837.980,51
0,96
1
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
1.021.043,33
874.042,51
837.980,51
0,96
2
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
Β
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.500.170,16
2.448.290,20
1.709.099,85
0,70
1
Προμηθευτές
1.774.333,61
2.251.716,75
1.633.951,96
0,73
3
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
-27.905,22
83.521,50
73.401,68
0,88
4
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
-246.258,23
113.051,95
1.746,21
0,02
5
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
-638.634,35
298.693,80
38.771,01
0,13
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
37.543,56
61.845,25
292.444,90
4,73
1
Έσοδα επόμενων χρήσεων
37.543,56
61.845,25
292.444,90
 4,73
2
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
0,00
0,00
0,00
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού
0,00
0,00
0,00
β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.
Σύμφωνα με την οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Αρ Πρωτ. Οικ 2/98253/0094 30-11-2011):
“ ελέγχεται η διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώσεων του προϋπολογισμού αλλά και αυτή της επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων. Η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πληρωμής, αφού η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται μόνο αν υλοποιούνται οι προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό οι προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να επανεκτιμώνται σε τακτά διαστήματα και να λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης. Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των δαπανών. Να παρακολουθείται η μηνιαία εξέλιξη των δεσμεύσεων και να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα σε περίπτωση που σωρεύονται ανεξόφλητες υποχρεώσεις.
Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν την τήρηση και λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων .
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, την υλοποίηση των προβλέψεων των συνολικών εσόδων του Δήμου που υπερτερούν έναντι των συνολικών δαπανών,   τις εισπράξεις του Δήμου που υπερκαλύπτουν τους στόχους,   κρίνουμε πως δεν υπάρχουν αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και   δεν   είναι   αναγκαία η μειωτική    τροποποίηση   του προϋπολογισμού   εσόδων- εξόδων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 312/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment