Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 και έκθεσης του Διοικ. Συμβουλίου της ΔΑΕΚ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 514/2018
 
Θέμα 6ο Η.Δ: «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 και έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΚ »
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6. Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 και έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΚ» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 04/22-10-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δ.Α.Ε.Κ., που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 και αναλύονται λεπτομερώς στον ισολογισμό της 31/12/2017 δηλαδή για την χρήση 01-01-2017 έως 31-12-2017 και ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή του.
Στην συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι για τον καθορισμό της αμοιβής των μελών των Δ.Σ. των Δημοτικών Ανωνύμων Εταιρειών εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 252 § 3 του Ν. 3463/2006, οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4237/1962 και προτάθηκε το ύψος της αμοιβής του να ανέρχεται στο ποσό των 700,00 € μηνιαίως.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 04/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ., τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018, μετά από ανταλλαγή απόψεων που έχει τηρηθεί στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με την Λευκή Ψήφο των κ.κ. : 1. Νανόπουλου Βασιλείου, 2. Γκουργιώτη Αλέξανδρου, 3. Καραμαλίκη Μαρίας Έρρικα και 4. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή)
A. Εγκρίνει τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2017 και την διάθεση των καθαρών κερδών όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Δ.Α.Ε.Κ. κατά την συνεδρίαση της 22-10-2018 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα ισολογισμό της 31-12-2017, η οποία έχει ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
1/1-31-12-2017
1/1-31/12/2016
Κύκλος εργασιών
93.789,15€
245.533,82€
(-) Κόστος πωλήσεων
12.432,52€
166.451,03€
Μικτό αποτέλεσμα
81.356,63€
 79.082,79€
(+) Λοιπά συνήθη έσοδα
         0,00€
    3.000,00€
81.356,63€
82.082,79€
Μείον:
Έξοδα διοίκησης
79.380,40€
              94.655,23€
Έξοδα διάθεσης
          0,00€
           0,00€
Λοιπά έξοδα και ζημιές
   3.372,83€
     4.248,08€
 82.753,23€
    98.903,31€
Αποτελέσματα (κέρδη) προ τόκων και φόρων
-1.396,60€
             -16.820,52€
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
 641,98€
2.197,55€
 640,76€
1.798,71€
Αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων
-2.037,36€
          -18.619,23€
Μείον: φόροι εισοδήματος
 1.148,29€
             1.226,20€
Αποτέλεσμα (κέρδη) περιόδου μετά από φόρους
-3.185,65€
          -19.845,43€
B.Εγκρίνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2017 (περίοδος 01-01-2017 έως 31-12-2017) όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων κατά την συνεδρίαση της 22-10-2018.
Γ.Εγκρίνει την αμοιβή του Προέδρου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων με το διακριτικό τίτλο “Δ.Α.Ε.Κ” για τη χρήση έτους 2018, η οποία καθορίζεται, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού της Συμβουλίου, στο ποσό των 700,00 € μηνιαίως.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/ 514 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29-11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                            Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment