Έγκριση κάλυψης των εξόδων κηδείας απόρου και ανασφάλιστου δημότη μας

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση κάλυψης των εξόδων κηδείας απόρου και ανασφάλιστου δημότη μας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 14/24.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 342/2018
 
Θέμα.: «Έγκριση κάλυψης των εξόδων κηδείας απόρου και ανασφάλιστου δημότη μας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 11:00 π.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτησυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67§ 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24651/24-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος
7.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
10.    Σταυρέλης Νικόλαος
11.    Παππάς Αντώνιος
12.    Οικονόμου Γεώργιος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
15.   Μουρούτσος Γεώργιος
16.   Βλάσσης Δημήτριος
17.    Λαμπρινός Παναγιώτης
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
19.    Μπάκουλης Δημήτριος– Αντιδήμαρχος
20.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
21.    Νανόπουλος Βασίλειος
22.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
23.    Πανταζής Βασίλειος
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
26.    Κορδώσης Χρήστος
27.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
28.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.    Σούκουλης Ανδρέας
30.    Καρασάββας Ιωάννης
31.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
32.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
33. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
                          Κανένας
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος, επειδή η κηδεία του εκλιπόντος θα πραγματοποιηθεί σήμερα 24-7-2018 και πρέπει άμεσα να εξασφαλιστούν τα έξοδά της. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος και της συνεδρίασης κατ΄ επέκταση.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω μοναδικό θέμα έθεσε υπόψη το από 24-7-2018 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, στο οποίο αναφέρεται ότι:
<<Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’ /31.07.2017).
2. Τον φάκελο του θανόντα που τηρείται στην υπηρεσία μας με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περί ανασφαλίστου και οικονομικά αδύναμου δημότη.
3. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των οικείων προσώπων του θανόντος & αντίστοιχα δικαιολογητικά περί οικονομικής αδυναμίας αυτών να καλύψουν τα έξοδα ταφής του.
Ο συμπολίτης μας Τ. Π. του Δ., ετών 68 (στοιχεία πλήρη του οποίου τηρούνται σε φάκελο που έχει δημιουργηθεί στην υπηρεσία μας αλλά δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προσωπικών δεδομένων), ήταν Αμεα με ποσοστό αναπηρίας 80% σύμφωνα με την 09905/2018/ΧΧΧ απόφαση ΚΕΠΑ Κορίνθου, πάσχων από Ca, ήταν ανασφάλιστος και απεβίωσε στις 23.07.2018. Ο ίδιος και η σύζυγός του Τ. Φ. του Π. βρίσκονταν σε πλήρη οικονομική αδυναμία και συντηρούνταν από το επίδομα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ενώ διαβιούσαν σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Οι λοιποί οικείοι του, τα τρία τέκνα τα οποία είναι εν ζωή αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα ταφής σύμφωνα και με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις τους αλλά και τα κατατεθέντα στην υπηρεσία μας δικαιολογητικά.
Ο Τ. Π του Δ. έχει πενταμελή οικογένεια (τρία παιδιά) ο οποίος διατηρούσε ατομική επιχείρηση την οποία έχει κλείσει λόγω ζημίας.
Ο Τ.Π. του Δ. είναι οικονομικά αδύναμος χωρίς καθόλου εισόδημα.
Η Τ. Γ. Του Π. είναι μέλος τριμελούς οικογένειας (ένα παιδί) και ο σύζυγός της πάσχει από τετραπληγία σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΙΚΑ Κορίνθου.
Εισηγούμαστε την κάλυψη των εξόδων ταφής του οικονομικά αδύναμου συμπολίτη μας 500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. >>
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ο Δήμος με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να καλύψει δαπάνες ταφής εφόσον υποβληθεί δήλωση των οικείων του θανόντος περί αδυναμίας κάλυψης σχετικής δαπάνης. Προτείνω να καλύψουμε τη δαπάνη ταφής του εκλιπόντος με το ποσό των 500,00 € πλέον ΦΠΑ. Παρακαλώ για την έγκρισή σας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Δήμαρχο, το έγγραφο της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου, τη ληξιαρχική πράξη Θανάτου ( 300630000001_50143318_24-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4483/2017
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει ποσό 500,00 € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη εξόδων της ταφής του εκλιπόντος Τ.Π. του Δ., που θα γίνει την 24.7.2017.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό 2018 πίστωση με ΚΑ 00/6495.0001 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (500,00 € πλέον ΦΠΑ)
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 342 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος