Έγκριση μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 4882018
 
 
Θέμα 39 Η.Δ: «Έγκριση μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, για να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
         και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, για να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2018», αφού υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, έθεσε υπόψη τους το αριθ. πρωτ. 5917/01/10/2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ι.Π.Ε. σύμφωνα με το οποίο ο εν λόγω Σύνδεσμος θα συμμετάσχει στην τουριστική έκθεση PHILOXENIA 2018 στην Θεσσαλονίκη από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στην αίθουσα C του περιπτέρου 8 (συνεδριακό κέντρο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ», εγκαταστάσεις ΔΕΘ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αντώνιος Παππάς και Ανδρέας Ζώγκος, θα μεταβούν στην Θεσσαλονίκη ως εκπρόσωποι του Δήμου Κορινθίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Τουριστική έκθεση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα .
Οι δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το αριθ. πρωτ. 5917/2018 έγγραφο του Γ.Γ. τουΣυνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις των άρθρων 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99, και τις διατάξεις του Ν 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη μετάβαση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Ζώγκου Ανδρέα και Παππά Αντωνίου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2018 από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018 και στις 10 Νοεμβρίου 2018 στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας,σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 5917/2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα τουΣ.Δ.Ι.Π.Ε..
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζώγκος Ανδρέας θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη με τον Προαστιακό με ημέρα αναχώρησης την 09-11-2018 και ημέρα επιστροφής την 11-11-2018. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παππάς Αντώνιος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη αεροπορικώς με ημέρα αναχώρησης την 09-11-2018 και ημέρα επιστροφής την 11-11-2018.
Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, ϋπολογίζεται στο ποσό των 600,00 €.
 
Οι δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
                  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 488/ 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                 Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment