Έγκριση μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων στη Θεσσαλονίκη στο ΣΔΙΠΕ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/2/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 25/2019
 
Θέμα 4ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Συμβούλιο τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Έγκριση μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας» γιατί η συνεδρίαση του Συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω  4ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αφού υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, έθεσε υπόψη τους το αριθ. πρωτ. 6027/07-02-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ι.Π.Ε. σύμφωνα με το οποίο ο εν λόγω Σύνδεσμος θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αντώνιος Παππάς και Ανδρέας Ζώγκος, θα μεταβούν στην Θεσσαλονίκη ως εκπρόσωποι του Δήμου Κορινθίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα .
Οι δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το αριθ. πρωτ. 6027/2019 έγγραφο του Γ.Γ. τουΣυνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις των άρθρων 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99, και τις διατάξεις του Ν 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη μετάβαση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Ζώγκου Ανδρέα και Παππά Αντωνίου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχει το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας,σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 6027/2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα τουΣ.Δ.Ι.Π.Ε..
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζώγκος Ανδρέας θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη με τον Προαστιακό με ημέρα αναχώρησης την 22-02-2019 και ημέρα επιστροφής την 24-02-2019. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παππάς Αντώνιος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη αεροπορικώς με ημέρα αναχώρησης την 23-02-2019 και την ίδια ημέρα επιστροφή.
Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, υπολογίζεται στο ποσό των 600,00 €.
 
Οι δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 25 / 2019.
        
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15- 02- 2019
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment