Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών / Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιώ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών / Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιώ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 310/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών / Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών / Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατωτέρω:  
  1. το άρθρο 63 παρ. Θ. του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη.
  2. την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ423Β) «έγκριση του από 7-4-2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη Ξενοκράτης»
  3. την 3η αναθεωρημένη έκδοση του Γενικού Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών (όπως κοινοποιήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3515/28-6-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας).
  4.  την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που αφορά την Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών/ Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και ζήτησε την έγκρισή του.
  5. την αριθμ. 3/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την «Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών / Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών», η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
1.                ΣΚΟΠΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Το παρόν μνημόνιο συντάσσεται σε εναρμόνιση με το αριθ. Πρωτ. 3515/28-06-2013 έγγραφο της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «3η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Αποτελείται από τα Μέρη Ι – VI της αναθεωρημένης έκδοσης συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, της Προσθήκης Δ11 του Παραρτήματος Δ΄, καθώς και του Παραρτήματος Ι΄ που συντάσσεται με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμος Κορινθίων, έχοντας την εμπειρία των προηγούμενων ετών και με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών καθώς και των Προέδρων των δημοτικών/τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα και σχεδιάζει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων και των καταστροφών που αυτά προκαλούν. Πρόκειται για μέτρα και ενέργειες που υπαγορεύονται από το Νόμο 3013/1-5-2002 (ΦΕΚ 102 Α), περί «Αναβάθμισης πολιτικής προστασίας» και αποβλέπουν «στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου»
Στο μνημόνιο αυτό καταγράφεται ένας πρακτικός σχεδιασμός, προσαρμοσμένος στα δεδομένα του
Δήμου Κορινθίων και τις δυνατότητες των υπηρεσιών του, με ενέργειες και μέτρα που αποβλέπουν:
 α) στη διασφάλιση της ετοιμότητας του Δήμου έναντι ενδεχόμενων καταστροφών και στην κατά το δυνατόν πρόληψή τους,
 β) στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και όσο πιο ψύχραιμη και οργανωμένη αντίδραση των κατοίκων,
γ) στο συντονισμό όλων των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στο σύστημα πολιτικής προστασίας τοπικά,
δ) στην αξιοποίηση κάθε υποστήριξης από εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας ή μεμονωμένους εθελοντές και πολίτες,
 ε) στην αντιμετώπιση των καταστροφών και στην αποκατάσταση των συνεπειών τους.
Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, στο οποίο δίνονται με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος ενεργεί, τι, πότε, που και γιατί θα ενεργήσει). Δεν αποτελεί ένα «κλειστό» και πάγιο κείμενο σχεδιασμού. Μπορεί εύκολα να δεχτεί αναθεωρήσεις και να ενσωματώσει τροποποιήσεις και προσθήκες, ανάλογα με τυχόν αλλαγές στα δεδομένα και απρόβλεπτες καταστάσεις, χωρίς να θίγεται η σαφήνεια και η λειτουργικότητά του. Είναι ένα κείμενο, του οποίου τα μέτρα και οι ενέργειες μπορούν να υλοποιηθούν από κάθε μέλος της Διοίκησης ή του προσωπικού.
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο θεσμοθετημένος ρόλος των Δήμων και Κοινοτήτων στην πολιτική προστασία προσδιορίζεται αφενός από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αφετέρου από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ114/Α), στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων περιλαμβάνονται και αυτές του τομέα της πολιτικής προστασίας (άρθρο 75ζ), ιδίως δε:
1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους, στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.
Παράλληλα, ο ρόλος των Δήμων και Κοινοτήτων στην πολιτική προστασία απορρέει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας.
Σύμφωνα με το Νόμο 3013/2002 (άρθρο 13), οι Δήμαρχοι:
• Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση καταστροφών, εφόσον αυτές συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντιστοίχων ΟΤΑ
• Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας αναφορικά με τους
ΟΤΑ, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό
χαρακτήρα.
• Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του ΟΤΑ, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο του άρθρου 11, παρ.γ του σχετικού Νόμου.
• Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ.
Σε όλους τους Δήμους οφείλει να λειτουργεί Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες της
οποίας συναρτώνται άμεσα με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής για τη λήψη των αντίστοιχων μέτρων πολιτικής προστασίας. Εξάλλου, σε κάθε Δήμο προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), στο οποίο προεδρεύει ο Δήμαρχος.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Ν.3613/2007, άρθρο 18, εδ.2, στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας
εντάσσεται η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, εφόσον έχουν την ευθύνη του συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφής τοπικού επιπέδου. Η απόφαση για οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού εκτελείται από τους αρμόδιους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, ακόμη και όταν η καταστροφή δεν χαρακτηρίζεται ως τοπική.
Ο Ν.3852/7-6-2010 (άρθρο 63) προβλέπει στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, την
εισήγηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Επίσης στο άρθρο 97, προβλέπει τη σύσταση υπηρεσιακών μονάδων Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας στους δήμους.
3.                   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Κατάσταση: Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες (κάψιμο σκουπιδιών, κλπ.). Στην Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί στατιστικά ότι είναι μεγάλος.
Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμένα θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), ιδιαίτερα σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
Οι δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη ψυχολογία, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστρέφουν υποδομές και συμβάλλουν στην εκ των υστέρων δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.
Παραδοχές
Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν:
·                     Απώλεια ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη
·                     Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει
·                     Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας.
Προϋποθέσεις
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Δασικών πυρκαγιών είναι οι ακόλουθες:
·                     Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος Ε΄ του παρόντος.
·                     Η σύνταξη μνημονίων ενεργειών όλων των υπηρεσιακά εμπλεκομένων εκ του θεσμικού πλαισίου Φορέων, είτε για την υποστήριξη των δράσεων του Πυροσβεστικού Σώματος όπως αυτοί που αναφέρονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, είτε για τη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης
·                     Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων
·                     Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
Παράμετροι σχεδιασμού
Η ταυτόχρονη ύπαρξη επεισοδίων δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
Με τον όρο δασικές πυρκαγιές μεγάλης έκτασης θεωρούνται τα επεισόδια αυτά, στα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η πυρκαγιά στο αρχικό στάδιο και λόγω των διαστάσεων που έχουν λάβει, για τη διαχείρισή τους, απαιτούνται πόροι που θα διατεθούν και από άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
4.                   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
4.1.              Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς
Θέματα που αφορούν την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς ρυθμίζονται με την έκδοση από τη ΓΓΠΠ του Ημερήσιου Δελτίου Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς υπό μορφή θεματικού χάρτη.
Ειδικότερες διαδικασίες σχετικές με την έκδοση του χάρτη ρυθμίζονται με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ.», το οποίο αποστέλλεται προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς σε ετήσια βάση. Στο ανωτέρω έγγραφο προσδιορίζεται μεταξύ των άλλων και ο χρόνος έναρξης και λήξης της έκδοσης και της αποστολής του ανωτέρω Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ.
Επισημαίνεται ότι, µε την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε ημερήσια βάση, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κύριο στόχο να ενημερώσει, τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η αθροιστική επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της παρουσίας και δράσης φυσικών αιτίων που δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνιση τους συνδυαζόμενα με καταγραφές παλαιοτέρων ετών (ιστορικό αρχείο πυρκαγιών). Σημειώνεται ότι ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση του κινδύνου.
Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, εμφανίζονται τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος. Στον ανωτέρω χάρτη, διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού.
Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες κινδύνου του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς περιγράφονται παρακάτω:
Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή): Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.
Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση): Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.
Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι, κλπ).
Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.
Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ): Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.
Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.
Η ομάδα έκδοσης παραδίδει τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να τον αποστείλει, μέσω FAX, στα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρμοδίων εμπλεκομένων φορέων καθώς και στα γραφεία των αρμοδίων Υπουργών για ενημέρωση.
Ειδικότερα το 199 ΣΕΚΥΠΣ θα διαχειρίζεται περαιτέρω τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την ενημέρωση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
Επίσης το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα αποστέλλει μέσω FAX τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Η περαιτέρω κοινοποίηση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς μέσω FAX στις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, αποτελεί ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες παρακαλούμε να έρθουν σε συνεννόηση με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή του από αυτές, στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν αρμοδίως τον Περιφερειάρχη και θα αποστέλλουν τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στους αρμόδιους.
Η ενημέρωση των Υπηρεσιών/Φορέων για την έγκαιρη προειδοποίηση αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση.
Ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι διαθέσιμος σε ελάχιστο χρόνο από την έκδοσή του, με ευθύνη της ομάδας εργασίας, και στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).
Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5), εκδίδεται ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, µε αποδέκτες τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών που βρίσκονται σε αυτές. Περαιτέρω προώθηση του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά από σχετική συνεννόηση τους με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή τους προς τους Δήμους. Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν αρμοδίως τον Περιφερειάρχη και θα αποστέλλουν το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες (Διάγραμμα Ροής ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση).
Η ενημέρωση για το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα και ενεργοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων που συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές στη λήψη προσθέτων μέτρων επιτήρησης με στόχο την άμεση αναγγελία τυχόν πυρκαγιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα γίνεται από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ή τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
4.2.              Αρχική Ειδοποίηση
Ο αρμόδιος Φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την έναρξη Δασικής Πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό Σώμα. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το σκοπό αυτό Φορείς αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπέδων.
Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη Πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία αυτή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες για την αρχική ειδοποίηση – αναγγελία των εμπλεκομένων υπηρεσιών:
• Ενημερώνει το 199/ΣΠΕΚ.
• Ειδοποιεί τη Διοίκηση της ΠΥ Νομού
• Τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας
• Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου
Το 199/ΣΠΕΚ επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής Υπηρεσίες/Φορείς:
• ΣΕΚΥΠΣ
• Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή
• Τοπική Αρμόδια Δασική Υπηρεσία
• Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ
• Λοιπούς Φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της κατάσβεσης του Π.Σ. (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, κλπ).
Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να ενημερώσει τις αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Φορέα του.
Νοείται ότι, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή το αρμόδιο κατ΄εντολή της Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μετά από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προβαίνει, εφ όσον συντρέχουν λόγοι, στην ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του συμβάντος, για την ετοιμότητα λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.
5.                   Παράρτημα Α. Ορισμοί & συντομογραφίες
·                     199 ΣΕΚΥΠΣ: Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Π.Σ.
·                     ΓΓΠΠ: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
·                     ΓΕΕΘΑ: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
·                     ΔΕΗ ΑΕ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία
·                     ΑΔΜΗΕ Α.Ε: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία
·                     ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
·                     ΔΕΚΕ: Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
·                     ΔΕΣΕ: Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
·                     ΔΑΔ: Δασική Απαγορευτική Διάταξη
·                     ΔΓΑ: Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
·                     ΔΧΚ: Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων
·                     ΕΒΑ-ΕΠΚΑ: Εφορίες Βυζαντινών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
·                     ΕΘΚΕΠΙΧ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΓΕΕΘΑ)
·                     ΕΚΑΒ: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
·                     ΕΚΕΠΥ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
·                     ΕΚΕ: Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων
·                     ΕΚΚΑ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·                     ΚΕΠΠ: Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
·                     ΚΣΟΠΠ: Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
·                     ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
·                     ΟΤΑ: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
·                     ΠΣ: Πυροσβεστικό Σώμα
·                     ΣΔΑΑ: Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών
·                     ΣΜΟ: Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο
·                     ΣΟΠΠ: Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
·                     ΣΠΕΚ: Συντονιστικό Περιφερειακό Κέντρο (Π.Σ)
·                     ΣΤΟ: Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
6.                   Παράρτημα Β. Ανάλυση Κινδύνου
Το ΠΔ 575/1980 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (ΦΕΚ 157, τευχ A).
Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος.
 
7.                   Παράρτημα Γ: Διαγράμματα Ροής
ΔΡ0: Έγκαιρη προειδοποίηση (καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
ΔΡ1: Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση
ΔΡ2α: Κινητοποίηση φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΔΡ2β: Κινητοποίηση φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης).
8.                   Παράρτημα Δ΄ (Προσθήκη Δ11)
Ρόλος, Αρμοδιότητες & Δράσεις Δήμου σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο.
 
Α. Φάση 1η Συνήθης Ετοιμότητα
Δήμαρχοι
• Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
• Εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Εντολή συντήρησης πυροσβεστικών υδροστομίων αρμοδιότητάς τους ή εγκατάσταση νέων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους (Ν.1590/1986).
• Με ευθύνη των Δημάρχων προγραμματίζονται και υλοποιούνται έργα και δράσεις για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης (4/2012).
• Εντολή συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13, Ν.3013/2002.
• Έγκριση του Παραρτήματος Ι΄ του Δήμου (ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου), που του εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και έχει συνταχθεί και επικαιροποιηθεί με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
• Με εντολή των Δημάρχων συγκαλείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
• Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ)
• Με μέριμνα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και κατόπιν εντολής Δημάρχου συγκροτείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002. Η σύγκληση στη φάση της συνήθους ετοιμότητας λαμβάνει χώρα κατόπιν εντολής Δημάρχου και εφόσον αυτός το κρίνει αναγκαίο για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύναται να διατεθούν τόσο για την ενίσχυση του έργου της καταστολής του ΠΣ όσο και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.
• Σύνταξη και επικαιροποίηση του Παρατήματος Ι΄ (ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί από τον Δήμαρχο.
• Σύνθεση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για το Δήμο.
• Αποστολή, σε ετήσια βάση, επικαιροποιημένου αντίγραφου του Παραρτήματος Ι΄, που έχει συνταχθεί στα πλαίσια εξειδίκευσης του παρόντος σχεδίου, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας.
• Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΣ και της ΕΛΑΣ.
• Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι΄, καθώς και των μνημονίων ενεργειών στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους.
• Μεριμνά για τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα εξοπλισμού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος προς υποστήριξη του έργου του ΠΣ.
• Σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με φορείς του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν υλικά και μέσα κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.
• Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση με την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 13, Ν.3013/2002.
Β. Φάση 2η Αυξημένη Ετοιμότητα
Δήμαρχοι
• Θέτουν τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου σε ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα που εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό.
• Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
 
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας
• Με εντολή Δημάρχου και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το ΣΤΟ, στο οποίο και προεδρεύει, για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Εφαρμογή μνημονίου ενεργειών για την εξασφάλιση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας του προσωπικού και των μέσων του Δήμου.
• Συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση εντολών του Δημάρχου στη λήψη αυξημένων μέτρων πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων.
• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθμ. 13, Ν.3013/2002.
Γ. Φάση 3η Άμεση αντιμετώπιση – Επέμβαση
1ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Αναγγελία
Δήμαρχοι
• Εντολή για άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπαλλήλων τους που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, μετά από σχετική ενημέρωση για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών τους ορίων από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε συνεννόηση με αυτή.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Μόλις το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου λάβει από την αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία την ενημέρωση για εκδήλωση πυρκαγιάς προβαίνει στα παρακάτω:
• Άμεση ενημέρωση του Δημάρχου και των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή τους μετά από σχετική εντολή Δημάρχου.
• Συνεχής επικοινωνία με την αρμόδια ΠΥ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
• Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με το συμβάν.
3ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση
Δήμαρχοι
• Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και μέσων προς συνδρομή του έργου της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999.
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.
• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
• Εντολή για αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
• Λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007).
• Εντολή των Δημάρχων για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
• Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων ο Δήμαρχος κατά την κρίση του κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του χώρου.
• Ενημερώνει τον οικείο Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τρέχουσα κατάσταση και εισηγείται την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας
• Με εντολή Δημάρχου και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το ΣΤΟ, στο οποίο και προεδρεύει. Η σύγκλιση του ΣΤΟ γίνεται για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου στον συντονισμό των φορέων στην διάθεση δυναμικού και μέσων, καθώς και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Ενεργοποιεί το μνημόνιο ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
• Ενεργοποιεί μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ.
• Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει άμεσα το Δήμαρχο.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
• Ενεργοποιεί εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση τα μνημόνια ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου.
• Ενεργοποιεί εφόσον χρειαστεί, μετά από σχετική εντολή, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθμ. 13, Ν.3013/2002.
• Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
4ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Μερικός έλεγχος
Δήμαρχοι
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002, καθώς και των μέσων που έχουν διατεθεί προς υποστήριξη του έργου του ΠΣ.
• Εντολή για αίτημα περαιτέρω συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
• Εντολή για περαιτέρω συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει το Δήμαρχο .
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
• Ενεργοποιεί εφόσον χρειαστεί, μετά από σχετική εντολή, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
5ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Έλεγχος – Φύλαξη
Δήμαρχοι
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
• Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν.
• Εντολή για αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Τηρεί κατάσταση με τα μέσα και προσωπικό, που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
 6ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Πλήρης Κατάσβεση
Δήμαρχοι
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.
• Εντολή για ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν.
• Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Πραγματοποιούν την πρώτη εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημερώνουν άμεσα τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας και το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Συνεργάζεται με τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Τηρεί κατάσταση με τα μέσα και προσωπικό, που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή, για ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Συλλέγει πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι οποίες πιθανόν τις καθιστούν ακατοίκητες και ενημερώνει σχετικά τον Δήμαρχο.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
Δ. Φάση 4η Αποκατάσταση – Αρωγή
Δήμαρχοι
• Ενημερώνουν τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας και το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.
• Δίνουν εντολή για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Δίνουν εντολή για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών.
• Εντολή για την ενεργοποίηση διαδικασιών εξασφάλισης οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει το Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.
• Κινητοποιεί με εντολή Δημάρχου τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων του Δήμου που χρησιμοποιήθηκαν ή καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
• Ενεργοποιεί, μετά από εντολή Δημάρχου, τις διαδικασίες για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείριση των συνεπειών του Δήμου.
 
Δήμοι – Τμήμα / Γραφείο Πρόνοιας
·                     Ενεργοποιεί, μετά από εντολή Δημάρχου, τις διαδικασίες για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής κ.λ.π.
9.                   Παράρτημα ΣΤ: Υποστηρικτικό Υλικό
§                     ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤ1: Διοικητικά Έγγραφα – Νομοθεσία
1. Ο Ν.3013/2002 “Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ102, τεύχ. Α΄)
2. Ο Ν. 2503/1997 “Διοίκηση, Οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 107, τεύχ. Α)
3. Ο Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114, τεύχ. Α).
4. Το Π.Δ. 30/1996 “Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης”. (ΦΕΚ 21, τεύχ. Α΄)
5. Ο Ν. 3274/2004 “Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού” (ΦΕΚ 195, τεύχ. Α΄)
6. Ο Ν. 2647/1998 “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 237, τεύχ. Α΄)
7. Ο Ν.2612/98 “Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 112, τεύχ. Α΄)
8. Ο Ν.3511/2006 “Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 258, τεύχ. Α΄)
9. Ο Ν.1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη & λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 101, τεύχ. Α΄)
10. Ο Ν. 3208/2003 “Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 303, τεύχ. Α΄)
11. O N. 998/1979 “Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας” (ΦΕΚ 289, τεύχ. Α΄).
12. Το Π.Δ. 575/1980 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (ΦΕΚ 157, τεύχ. A΄).
13. Το Π.Δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 187, τεύχ. Α΄)
14. Ο Ν.2637/1998 “Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 200, τεύχ. Α΄)
15. Η ΚΥ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 “Για τη ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών” (ΦΕΚ.713, τεύχ. Β΄).
16. Η εγκύκλιος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 12557 Φ.702.15/ 26-3-1999 που κοινοποιήθηκε με το 736/20-5-1999 έγγραφό μας.
17. Η 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης” (ΦΕΚ 423, τεύχ. Β΄)
18. Η 3384/9-6-2006 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών “Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών» ” (ΦΕΚ 776, τεύχ. Β΄)
19. Το Π.Δ 151/2004 “Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας” (ΦΕΚ 107 τεύχ. Α΄).
20. Η 2244/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για τη στελέχωση Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
21. Η 2243/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για σύσταση και στελέχωση Οργανικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας.
22. Το 2033/3-4-2007 έγγραφό μας “Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» “
23. Η Πυροσβεστική Διάταξη 4/1987 για την πρόληψη πυρκαγιών σε οικόπεδα.(ΦΕΚ 724, τεύχ. Β΄)
24. Η Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 “Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις”.(ΦΕΚ 1459, τεύχ. Β΄)
25. Η Πυροσβεστική διάταξη 9Α/2005 “Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης “Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις” (ΦΕΚ 1554, τεύχ. Β΄)
26. Οι “Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής” ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004 (ΦΕΚ 142, τεύχ. Β΄)
27. Η “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 568/125347/201.1.2004 Κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τους Κώδικές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής” ΚΥΑ 140920/2005 (ΦΕΚ 1710, τεύχ. Β΄)
28. Ο Ν. 1590/1986 “Τροποποίηση διατάξεων του Ν1481/1984, κλπ” (ΦΕΚ 49, τεύχ. Α΄).
29. Ο Ν. 1481/1987 “Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης” (ΦΕΚ 152, τεύχ. Α΄)
30. Το Π.Δ. 210/1992 “Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος” (ΦΕΚ 99, τεύχ. Α΄)
31. Το Ν.Δ. 57/1973 “Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων” (ΦΕΚ 149, τεύχ. Α΄)
32. Την ΚΥΑ 2673 Π2/οικ.2673/29-8-2001 “Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας” (ΦΕΚ 1185, τεύχ. Β΄).
33. Το Ν.2800/2000 “Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Σύσταση Αρχηγείου ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 41, τεύχ. Α΄).
34. O N 3536/2007 “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων κλπ, ΥΠΕΣ” (ΦΕΚ 42, τεύχ. Α΄)
35. Ο Ν 3613/2007 “Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, κλπ” (ΦΕΚ 263, τεύχ. Α΄)
36. Ο Ν. 3585/2007 “Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 148, τεύχ. Α΄)
37. Το Π.Δ. 205/2007 “Συγχώνευση Υπουργείων” (ΦΕΚ 231, τεύχ. Α΄)
38. Ο Ν. 3481/2007 “Τροποποιήσεις στη νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 162, τεύχ. Α΄)
39. Την ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 “Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ” (ΦΕΚ 398, τεύχ. Β΄)
40. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α’/2012)
41. Ο Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄/04-03-2011)
42. Το Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 149 Α΄/27-06-2011)
43. Το Π.Δ. 4/2008 “Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Έργων Μελετών – Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΦΕΚ 13, τεύχ. Α΄)
44. Η ΚΥΑ ΔΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.4.2008 “Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία» που αφορούν στη διαχείριση δημοσίων έργων με συμβάσεις παραχώρησης” (ΦΕΚ 668, τεύχ. Β΄)
45. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213, τευχ. Α΄)
46. To Π.Δ. 26/2011 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 (Α΄-12)» (ΦΕΚ 75, τευχ. Α΄)
47. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
§                     Προσθήκη ΣΤ2: Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες επιχειρήσεων
Α1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2013
1521/21-3-2013 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών».
Α2 ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2013
2729/24-5-2013 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.»
Α3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΓ121/21-7-2009 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες)»
Α4 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2011
2795/29-4-2011 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών»
Α5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Α6 ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
10.                ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (Σ.Τ.Ο.)
Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Κορινθίων αποτελείται από τους:
Ι.
O Δήμαρχος Κορινθίων, ως Πρόεδρος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλήματος του Δημάρχου προεδρεύει του Σ.Τ.Ο. ο εκάστοτε
ορισμένος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
ΙΙ.
Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από την μειοψηφία,
ΙΙΙ.
Ειδικευμένα Στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –
Δυτ.Ελλάδας – Ιονίου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας
ΙV.
Εκπρόσωπος του Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής
V.
Ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου
VI.
Εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής
VII.
Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου
VIII.
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
IX.
Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Κορίνθου
X.
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ε.Υ.Α Κορίνθου
XI.
Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας
 
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους. Μέσω αυτού του οργάνου εξασφαλίζεται η έγκαιρη συνεργασία και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων και καταστροφών που αφορούν τα όρια ευθύνης του Δήμου.
Ειδικότερα, στα ανωτέρω Σ.Τ.Ο. των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως θέματα σχετικά
·                     με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς και για τις συνέπειές του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται
·                     με την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών
·                     με τη διάθεση μέσων με βάση την ιεράρχηση που προτείνεται από το Π.Σ. για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών
·                     με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου, με βάση τις ανάγκες όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο.
·                     με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί από τον Δήμαρχο η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών
·                     με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες
·                     με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
·                     με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη
·                     με την ενεργοποίηση εθελοντικών πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
·                     με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων
·                     ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
·
   11. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Μεταξύ των δράσεων που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών είναι η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή
Η λήψη της απόφασης για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης αποτελεί ευθύνη του Δημάρχου η περιοχή του οποίου πλήττεται και ο οποίος έχει το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο εφόσον η καταστροφή βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου.
Αρμόδιος για να εισηγηθεί την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, στην περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, είναι ο αρμόδιος Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια αυτά προτείνει επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.
Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωση τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνο όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες – απώλειες.
11.1.           ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών είναι οι εξής:
1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον Εκάστοτε επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης των φορέων που κύρια εμπλέκονται, ακόμα και επιτόπου εφόσον η εξέλιξη του φαινομένου το επιτρέπει
3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή μη απομάκρυνση από τον Δήμαρχο.
4. Ενημέρωση κοινού όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση για την ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του οργάνου που έλαβε την απόφαση.
Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες:
·                     Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη για την εκτέλεσή της.
·                     Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία πρέπει να απομακρυνθούν οι πολίτες, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτή.
·                     Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος απομάκρυνσης όλων των πολιτών ή συγκεκριμένων ομάδων (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, παιδιά κ.λ.π.)
·                     Να προσδιορίζει που και πότε θα συγκεντρωθούν οι πολίτες εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.
·                     Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης καθώς και τον τόπο του προορισμού.
·                     Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
·                     Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.
·                     Να αναφέρει οδηγίες για την προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.
.
Πέραν των ΜΜΕ τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα μεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για την λήψη της απόφασης και την έναρξη διαδικασίας της απομάκρυνσης, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα – πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δύο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχθεί και από δημοτικούς υπαλλήλους.
Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση. Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.
5. Εκτέλεση/δρομολόγηση των επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε την δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.
Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στον χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
Το όργανο που αποφασίζει πρέπει να εκτιμήσει τον αριθμό των ατόμων σε κάθε περίπτωση που θα απομακρυνθούν, τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς, τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της περιοχής καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησή τους. Επίσης πρέπει να γνωρίζει τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων, την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους χώρους, το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή και την φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν.
Η συγκέντρωση των πολιτών μπορεί να γίνει στις πλατείες των Τοπικών Κοινοτήτων ή στα προαύλια των σχολείων.
6. Τερματισμός των επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση των εμπλεκόμενων φορέων μετά από σχετική αναγγελία του οργάνου που έχει το γενικό συντονισμό.
7. Καταγραφή και αποτίμηση του έργου, από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
11.2.            ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (τ.μ.)
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (άτομα)
Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ : 38.132 άτομα
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
30176
1
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2910
898
449
2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
9470
8040
4020
3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ
9095
8441
4221
4
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
4843
2740
1370
5
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
9465
5962
2981
6
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
7706
4307
2154
7
ΓΗΠΕΔΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
11295
10780
5390
8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5810
5810
2905
9
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3175
1308
654
10
ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
37870
37870
18935
11
PARKING ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΑ
3253
3253
1627
12
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 10ο Δημοτικό ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΩΜΕΙΚΑ
7637 + 4920
7182
3591
13
3ο ΛΥΚΕΙΟ
6122
3276
1638
14
ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
30384
24970
12485
15
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΙΑΝΙΩΤΙΚΑ
2637
2637
1319
16
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
3458
1852
926
17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
4950
4950
2475
18
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1465
1465
733
19
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
1507
1507
754
Δ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2918
20
ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
3550
2888
1444
21
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2520
695
348
22
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
945
945
473
Δ.Κ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
2905
23
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
2169
1470
735
24
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
1799
1374
687
Τ.Κ. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
1316
25
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
572
572
286
26
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
2493
1632
816
Τ.Κ. ΣΟΛΟΜΟΥ
817
27
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΟΜΟΥ
1700
1700
850
28
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
2342
1184
592
Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 5260 άτομα
Δ.Κ. ΑΘΙΚΙΩΝ
2038
29
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ
4242
2974
1487
30
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
1040
928
464
31
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ
4058
3612
1806
32
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΛΑΜΑΝΟΥ
1514
1514
757
Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
2505
33
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΥΤΟΥ
1017
823
412
34
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
790
790
395
35
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΜΥΡΗΣ
3586
1875
938
36
ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΗΣ
9215
9215
4608
37
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ
1079
640
320
38
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ
663
663
332
39
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΥΤΡΑ ΩΡ.ΕΛΕΝΗΣ
1075
513
257
Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 2723 άτομα
40
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ
5306
2490
1245
41
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ
6120
3742
1871
42
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
2467
866
433
42α
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΡΦΟΥ
42β
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 6993 άτομα
43
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
6077
3511
1756
44
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
5716
3088
1544
45
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
3096
2092
1046
46
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΣΟΥ
4486
2247
1124
47
ΠΑΡΚΟ Κ. ΑΣΣΟΥ
12500
10700
5350
48
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΥ
850
505
253
49
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΣΟΥ
375
270
135
Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ 5084 άτομα
Τ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑ
746
50
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
525
525
263
51
ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
5918
5918
2959
Τ.Κ. ΚΛΕΝΙΑΣ
777
52
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
966
966
483
53
ΓΗΠΕΔΟ ΚΛΕΝΙΑΣ
6720
6000
3000
54
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
4243
2769
1385
Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1264
55
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8838
5915
2958
56
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ
803
803
402
57
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2878
986
493
58
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4363
2309
1155
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
1699
59
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
14418
5812
2906
60
ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
2010
2010
1005
Τ.Κ. ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
319
61
ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
876
590
295
Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ
319
62
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
1432
1002
501
12.                ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Α/Α
Σύλλογος
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου
Έδρα
Τηλέφωνο
1.
Εθελοντές Περιβάλλοντος Χιλιομοδίου – SOSTETO
Ραντίτσας Κώστας
Χιλιομόδι
Δ.Ε. Τενέας
6974367698
2.
1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Κορίνθου
Καλλίρης Αλέξιος
Κόρινθος
6946665533
3.
Οργάνωση Εθελοντών Σολυγείας
Κλεπετσάνης Σταύρος
Σοφικό
Δ.Ε. Σολυγείας
6978585043
4.
Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αθικίων
Παναγόπουλος Μάριος
Αθίκια
Δ.Ε. Σαρωνικού
6930349391
6943259899
5.
Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας Δ.Ε. Γαλατακίου
Πολίτης Στέλιος
Γαλατάκι
Δ.Ε. Σαρωνικού
6979307004
6.
Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών Τμήμα Κορίνθου
Κοψαχείλης Σιδέρης
Κόρινθος
6943767500
7.
Διασωστικό Σώμα Κορινθίων ‘Πήγασος’
Παπαθανασόπουλος Χρήστος
Παπαγεωργίου Κων/νος
Κόρινθος
6945975042
6977844052
8.
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κορίνθου
Κούστας Ιωάννης
Κόρινθος
6984503577
13. ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
13.1. Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
13.1.1. Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Πατρών & Στεφάνου
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Αποστόλου Παύλου & Νοταρά
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Γ.Παπανδρέου & Κολοκοτρώνη
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Εξαμιλίων (Στρατόπεδο)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Κολιάτσου & Κολοκοτρώνη
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Αγίου Νικολάου (Λιμεναρχείο)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Δημοκρατίας (Σταθμός ΟΣΕ)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Κολιάτσου & Πειρήνης
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Εφύρας & Υψηλάντη
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της Λεωφόρου Κορίνθου – Πλατεία Δαμασκηνού
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Ιωνίας & Καλλιθέας
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών – Πλατεία Κουντουριώτη (Νοσοκομείο)
·                     Γεώτρηση επί των παρτεριών της οδού Γ.Παπανδρέου έναντι 2ου Δημοτικού Σχολείου
13.1.2. Δ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός μετά την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου μπροστά στην Αμερικανική Σχολή
13.1.3.      Δ.Κ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στο γήπεδο Εξαμιλίων – Δημοτικό Σχολείο
·                     Πυροσβεστικός κρουνός σε 500 μέτρα από το γήπεδο αριστερά του δρόμου πριν τον αγροτικό δρόμο
·                     Πυροσβεστικός κρουνός που βρίσκεται στην τριγωνική μικρή πλατεία των Εξαμιλίων στο δρόμο προς την Ανάληψη
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στον δρόμο προς την Ξυλοκέριζα (Ταβέρνα Πέτρινο)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός που βρίσκεται στον δρόμο από Κόρινθο προς Εξαμίλια 50 μέτρα από το πρατήριο υγρών καυσίμων
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην κεντρική πλατεία Εξαμιλίων , δύο υδροστόμια
 
13.2. Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
13.2.1        Δ.Κ. ΛΕΧΑΙΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της συμβολής οδού Αρχαίας Κορίνθου και Δημοτικού Σχολείου Λεχαίου
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στο τέρμα της οδού Κολοκοτρώνη
13.2.2       Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Φειδιππίδου
13.2.3        Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός εντός Δημοτικού Παραλιακού πάρκου (παιδική χαρά)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού 25ης Μαρτίου (μετά το ποτάμι)
 
13.3. Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Υδατοδεξαμενές για υδροληψία επίγειων και εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης:
1.       Επαρχιακή Οδός Αθικίων – Αγίου Ιωάννη, περιοχή Αγ.Δημητρίου, μία (1) δεξαμενή 40tn
2.       Αγία Μαρίνα Αθικίων δύο (2) δεξαμενές 40tn
3.       Άγιος Ιωάννης μία (1) δεξαμενή 40tn
 
13.3.1.      Δ.Κ. ΑΘΙΚΙΩΝ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στον κεντρικό δρόμο από Αθίκια προς Αλαμάνο, 100 μέτρα μετά τη διασταύρωση δρόμου Αθίκια – Αλαμάνο
13.3.2.      Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός δίπλα στην κεντρική Εκκλησία του χωριού δρόμος προς Νεκροταφείο
13.3.3       . Τ.Κ. ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στον Οικισμό Αρα – Κούκια επί του δρόμου από Αρα – Κούκια προς Λυχνάρι
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στο Κατακάλι απέναντι από το Δημοτικό Κατάστημα
 
13.4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Υδατοδεξαμενές για υδροληψία επίγειων και εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης:
1.                   Γήπεδο Σοφικού δύο (2) δεξαμενές 40 tn
2.                   Κατασκήνωση Ράντζο Σκούρα δύο (2) δεξαμενές 40 tn
 
13.4.1.      Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Σοφικού – Κόρφου απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο στην αποθήκη του Δήμου οδός προς ταβέρνα Στέκι
13.4.2.      Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός
 
13.5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ
Υδατοδεξαμενές για υδροληψία επίγειων και εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης:
1.                   Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου μία (1) δεξαμενή 40tn
 
13.5.1.      Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην περιοχή Φυτειά
13.5.2.      Τ.Κ. ΚΛΕΝΙΑΣ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην πλατεία
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στον Αγροτικό Συνεταιρισμό
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην περιοχή Ξερόκαμπος Γεώτρηση
13.5.3.      Τ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην έξοδο του οικισμού του Μαψού προς Ι.Μονή Τιμίου Σταυρού
13.5.4.      Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στο προαύλιο Δημοτικού Καταστήματος Τενέας (πίσω πλευρά του σχολείου και εξωτερικά του τοιχίου)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην δεξιά πλευρά της Καμαρέτα – Ταβέρνα Γιαννόπουλου
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην πλατεία Φανερωμένης
14.                Παράρτημα Ι΄
(ΤΗΣ 3ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΗ <<ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ>>)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6977506911
2741361044
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6943076037
2741027544
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
6978991250
2741027544
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ:
Μηχανήματα – οχήματα
1.
ΜΕ 121850
JCB
2.
ΚΗΗ 2919
ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 10 tn
3.
ΚΗΗ 2942
ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 10 tn
4.
ΚΗΗ 2911
ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 10 tn
5.
ΚΗΗ 2949
Αγροτικό αυτοκίνητο
 
Ανθρώπινο δυναμικό
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Περίοδος επιφυλακής
Τηλέφωνο
1.
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χειριστής
ΜΑΙΟΣ
6976819435
2.
ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χειριστής
ΙΟΥΝΙΟΣ
6946979799
3.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Χειριστής
ΙΟΥΛΙΟΣ
6944179804
4.
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Χειριστής
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
6974651133
5.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χειριστής
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
6906701843
6.
ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χειριστής
ΟΚΤΩΒΡΗΣ
6946979799
 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1.5.2018 – 7.5.2018
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6945151662
8.5.2018 – 14.5.2018
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6984333165
15.5.2018 – 21.5.2018
ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6946397804
22.5.2018 – 28.5.2018
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
6949619619
29.5.2018 – 4.6.2018
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6977637701
5.6.2018 – 11.6.2018
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6944822312
12.6.2018 – 18.6.2018
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6944456796
19.6.2018 – 25.6.2018
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6942654038
26.6.2018 – 2.7.2018
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6944188422
3.7.2018 – 9.7.2018
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6938761017
10.7.2018 – 16.7.2018
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6977009148
17.7.2018 – 23.7.2018
ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6977911630
24.7.2018 – 30.7.2018
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6973667455
31.7.2018 – 6.8.2018
ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6909461050
7.8.2018 – 13.8.2018
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6972696799
14.8.2018 – 20.8.2018
ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
6978222433
21.8.2018 – 27.8.2018
ΤΣΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
6973045985
28.8.2018 – 3.9.2018
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6948214318
4.9.2018 – 10.9.2018
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6944364606
11.9.2018 – 17.9.2018
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6944565400
18.9.2018 – 24.9.2018
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6944583563
25.9.2018 – 1.10.2018
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6948321103
2.10.2018 – 8.10.2018
ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6909461050
9.10.2018 – 15.10.2018
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6984333165
16.10.2018 – 22.10.2018
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6945294749
23.10.2018 – 29.10.2018
ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6946397804
30.10.2018 – 31.10.2018
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6945151662
15.                ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – τηλέφωνα επικοινωνίας
 
Α. Δημοτική Ενότητα Κορίνθου
Αντιδήμαρχος: ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 6943076037
Πρόεδροι:
Δ.Κ. Κορίνθου: Βορτελίνος Σπυρίδων, 6970534401
Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου: Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, 6937484563
Δ.Κ. Εξαμιλίων: Βλάσσης Αλέξανδρος, 6941606601
Τ.Κ. Ξυλοκέριζας: Κίννας Νικόλαος, 6977005933
Τ.Κ. Σολομού: Μπέκου Ελένη, 6970066725
 
Β. Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Αντιδήμαρχος: Καμπούρης Χαράλαμπος, 6943076004
Πρόεδροι:
Δ.Κ. Λεχαίου: Κουλούκης Χαράλαμπος, 6977333259
Δ.Κ. Άσσου: Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων, 6940508081
Τ.Κ. Κάτω Άσσου: Ανδριανόπουλος Βασίλειος, 6932099557
Τ.Κ. Περιγιαλίου: Καψάσκης Παναγιώτης, 6937434604
 
Γ. Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού
Αντιδήμαρχος: Ζώγκος Ανδρέας, 6943076096
Πρόεδροι:
Δ.Κ. Αθικίων: Μαρινός Αναστάσιος, 6946364571
Δ.Κ. Γαλατακίου: Κυριαζής Αναστάσιος, 6980079794
Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου: Στέφης Αναστάσιος, 6932601736
Τ.Κ. Κατακαλίου: Φίλης Αναστάσιος, 6945934556
 
Δ. Δημοτική Ενότητα Σολυγείας
Αντιδήμαρχος: Χατζής Μιχάλης, 6943076002
Πρόεδροι:
Δ.Κ. Σοφικού: Κούτρας Παναγιώτης, 6974350654
Τ.Κ. Αγγελοκάστρου: Καρσιώτης Παναγιώτης, 6974945227
Τ.Κ. Κόρφου: Γκούμας Γεώργιος, 6973986128
 
Ε. Δημοτική Ενότητα Τενέας
Αντιδήμαρχος: Μελέτης Χρήστος, 6943076037
Πρόεδροι:
Τ.Κ. Αγιονορίου: Καλλιμάνης Βασίλειος, 6972884447
Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου: Παρασκευάς Παναγιώτης, 6944452008
Τ.Κ. Κλένιας: Μπακλώρης Παναγιώτης, 6942202204
Τ.Κ. Κουταλά: Μιχαλόπουλος Παναγιώτης, 6943779586
Τ.Κ. Στεφανίου: Ζούζας Γεώργιος, 6974238217
Τ.Κ. Χιλιομοδίου: Μπίτζιος Δημήτριος, 6984790016
 
16.                ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
fax
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2103359910
210 3359941,
210 33599120
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
2610-561435
6975876774
2610461434
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
2713601180
2713601161
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2741084654
2741073160
Δ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ
2741023843
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2741024578
2741028276
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου
2741081111
Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου
2741022260
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2741073050, 73067
Fax:2741073065
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Διευθυντής
Τηλ. Κέντρο
2741025910
2741025711
Άμεση Δράση
100
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσεως
112
Πυροσβεστική Υπηρεσία
191, 199
ΕΚΑΒ
166
Bλάβες ΟΤΕ
121
Βλάβες ΔΕΗ
1050
ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2741075410
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το Μνημόνιο Ενεργειών / Ειδικό Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών ως εξής:
1.       ΣΚΟΠΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Το παρόν μνημόνιο συντάσσεται σε εναρμόνιση με το αριθ. Πρωτ. 3515/28-06-2013 έγγραφο της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «3η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Αποτελείται από τα Μέρη Ι – VI της αναθεωρημένης έκδοσης συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, της Προσθήκης Δ11 του Παραρτήματος Δ΄, καθώς και του Παραρτήματος Ι΄ που συντάσσεται με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμος Κορινθίων, έχοντας την εμπειρία των προηγούμενων ετών και με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών καθώς και των Προέδρων των δημοτικών/τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα και σχεδιάζει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων και των καταστροφών που αυτά προκαλούν. Πρόκειται για μέτρα και ενέργειες που υπαγορεύονται από το Νόμο 3013/1-5-2002 (ΦΕΚ 102 Α), περί «Αναβάθμισης πολιτικής προστασίας» και αποβλέπουν «στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου»
Στο μνημόνιο αυτό καταγράφεται ένας πρακτικός σχεδιασμός, προσαρμοσμένος στα δεδομένα του
Δήμου Κορινθίων και τις δυνατότητες των υπηρεσιών του, με ενέργειες και μέτρα που αποβλέπουν:
 α) στη διασφάλιση της ετοιμότητας του Δήμου έναντι ενδεχόμενων καταστροφών και στην κατά το δυνατόν πρόληψή τους,
 β) στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και όσο πιο ψύχραιμη και οργανωμένη αντίδραση των κατοίκων,
γ) στο συντονισμό όλων των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στο σύστημα πολιτικής προστασίας τοπικά,
δ) στην αξιοποίηση κάθε υποστήριξης από εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας ή μεμονωμένους εθελοντές και πολίτες,
 ε) στην αντιμετώπιση των καταστροφών και στην αποκατάσταση των συνεπειών τους.
Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, στο οποίο δίνονται με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος ενεργεί, τι, πότε, που και γιατί θα ενεργήσει). Δεν αποτελεί ένα «κλειστό» και πάγιο κείμενο σχεδιασμού. Μπορεί εύκολα να δεχτεί αναθεωρήσεις και να ενσωματώσει τροποποιήσεις και προσθήκες, ανάλογα με τυχόν αλλαγές στα δεδομένα και απρόβλεπτες καταστάσεις, χωρίς να θίγεται η σαφήνεια και η λειτουργικότητά του. Είναι ένα κείμενο, του οποίου τα μέτρα και οι ενέργειες μπορούν να υλοποιηθούν από κάθε μέλος της Διοίκησης ή του προσωπικού.
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο θεσμοθετημένος ρόλος των Δήμων και Κοινοτήτων στην πολιτική προστασία προσδιορίζεται αφενός από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αφετέρου από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ114/Α), στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων περιλαμβάνονται και αυτές του τομέα της πολιτικής προστασίας (άρθρο 75ζ), ιδίως δε:
1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους, στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.
Παράλληλα, ο ρόλος των Δήμων και Κοινοτήτων στην πολιτική προστασία απορρέει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας.
Σύμφωνα με το Νόμο 3013/2002 (άρθρο 13), οι Δήμαρχοι:
• Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση καταστροφών, εφόσον αυτές συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντιστοίχων ΟΤΑ
• Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας αναφορικά με τους
ΟΤΑ, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό
χαρακτήρα.
• Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του ΟΤΑ, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο του άρθρου 11, παρ.γ του σχετικού Νόμου.
• Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ.
Σε όλους τους Δήμους οφείλει να λειτουργεί Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες της
οποίας συναρτώνται άμεσα με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής για τη λήψη των αντίστοιχων μέτρων πολιτικής προστασίας. Εξάλλου, σε κάθε Δήμο προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), στο οποίο προεδρεύει ο Δήμαρχος.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Ν.3613/2007, άρθρο 18, εδ.2, στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας
εντάσσεται η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, εφόσον έχουν την ευθύνη του συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφής τοπικού επιπέδου. Η απόφαση για οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού εκτελείται από τους αρμόδιους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, ακόμη και όταν η καταστροφή δεν χαρακτηρίζεται ως τοπική.
Ο Ν.3852/7-6-2010 (άρθρο 63) προβλέπει στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, την
εισήγηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Επίσης στο άρθρο 97, προβλέπει τη σύσταση υπηρεσιακών μονάδων Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας στους δήμους.
3.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Κατάσταση: Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες (κάψιμο σκουπιδιών, κλπ.). Στην Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί στατιστικά ότι είναι μεγάλος.
Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμένα θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), ιδιαίτερα σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
Οι δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη ψυχολογία, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστρέφουν υποδομές και συμβάλλουν στην εκ των υστέρων δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.
Παραδοχές
Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν:
·                     Απώλεια ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη
·                     Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει
·                     Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας.
Προϋποθέσεις
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Δασικών πυρκαγιών είναι οι ακόλουθες:
·                     Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος Ε΄ του παρόντος.
·                     Η σύνταξη μνημονίων ενεργειών όλων των υπηρεσιακά εμπλεκομένων εκ του θεσμικού πλαισίου Φορέων, είτε για την υποστήριξη των δράσεων του Πυροσβεστικού Σώματος όπως αυτοί που αναφέρονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, είτε για τη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης
·                     Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων
·                     Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
Παράμετροι σχεδιασμού
Η ταυτόχρονη ύπαρξη επεισοδίων δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
Με τον όρο δασικές πυρκαγιές μεγάλης έκτασης θεωρούνται τα επεισόδια αυτά, στα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η πυρκαγιά στο αρχικό στάδιο και λόγω των διαστάσεων που έχουν λάβει, για τη διαχείρισή τους, απαιτούνται πόροι που θα διατεθούν και από άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
4.1. Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς
Θέματα που αφορούν την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς ρυθμίζονται με την έκδοση από τη ΓΓΠΠ του Ημερήσιου Δελτίου Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς υπό μορφή θεματικού χάρτη.
Ειδικότερες διαδικασίες σχετικές με την έκδοση του χάρτη ρυθμίζονται με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ.», το οποίο αποστέλλεται προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς σε ετήσια βάση. Στο ανωτέρω έγγραφο προσδιορίζεται μεταξύ των άλλων και ο χρόνος έναρξης και λήξης της έκδοσης και της αποστολής του ανωτέρω Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ.
Επισημαίνεται ότι, µε την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε ημερήσια βάση, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κύριο στόχο να ενημερώσει, τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η αθροιστική επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της παρουσίας και δράσης φυσικών αιτίων που δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνιση τους συνδυαζόμενα με καταγραφές παλαιοτέρων ετών (ιστορικό αρχείο πυρκαγιών). Σημειώνεται ότι ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση του κινδύνου.
Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, εμφανίζονται τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος. Στον ανωτέρω χάρτη, διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού.
Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες κινδύνου του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς περιγράφονται παρακάτω:
Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή): Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.
Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση): Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.
Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι, κλπ).
Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.
Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ): Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.
Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.
Η ομάδα έκδοσης παραδίδει τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να τον αποστείλει, μέσω FAX, στα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρμοδίων εμπλεκομένων φορέων καθώς και στα γραφεία των αρμοδίων Υπουργών για ενημέρωση.
Ειδικότερα το 199 ΣΕΚΥΠΣ θα διαχειρίζεται περαιτέρω τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την ενημέρωση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
Επίσης το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα αποστέλλει μέσω FAX τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Η περαιτέρω κοινοποίηση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς μέσω FAX στις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, αποτελεί ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες παρακαλούμε να έρθουν σε συνεννόηση με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή του από αυτές, στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν αρμοδίως τον Περιφερειάρχη και θα αποστέλλουν τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στους αρμόδιους.
Η ενημέρωση των Υπηρεσιών/Φορέων για την έγκαιρη προειδοποίηση αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση.
Ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι διαθέσιμος σε ελάχιστο χρόνο από την έκδοσή του, με ευθύνη της ομάδας εργασίας, και στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).
Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5), εκδίδεται ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, µε αποδέκτες τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών που βρίσκονται σε αυτές. Περαιτέρω προώθηση του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά από σχετική συνεννόηση τους με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή τους προς τους Δήμους. Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν αρμοδίως τον Περιφερειάρχη και θα αποστέλλουν το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες (Διάγραμμα Ροής ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση).
Η ενημέρωση για το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα και ενεργοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων που συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές στη λήψη προσθέτων μέτρων επιτήρησης με στόχο την άμεση αναγγελία τυχόν πυρκαγιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα γίνεται από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ή τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
4.2. Αρχική Ειδοποίηση
Ο αρμόδιος Φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την έναρξη Δασικής Πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό Σώμα. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το σκοπό αυτό Φορείς αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπέδων.
Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη Πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία αυτή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες για την αρχική ειδοποίηση – αναγγελία των εμπλεκομένων υπηρεσιών:
• Ενημερώνει το 199/ΣΠΕΚ.
• Ειδοποιεί τη Διοίκηση της ΠΥ Νομού
• Τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας
• Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου
Το 199/ΣΠΕΚ επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής Υπηρεσίες/Φορείς:
• ΣΕΚΥΠΣ
• Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή
• Τοπική Αρμόδια Δασική Υπηρεσία
• Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ
• Λοιπούς Φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της κατάσβεσης του Π.Σ. (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, κλπ).
Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να ενημερώσει τις αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Φορέα του.
Νοείται ότι, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή το αρμόδιο κατ΄εντολή της Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μετά από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προβαίνει, εφ όσον συντρέχουν λόγοι, στην ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του συμβάντος, για την ετοιμότητα λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.
5.       Παράρτημα Α. Ορισμοί & συντομογραφίες
·                     199 ΣΕΚΥΠΣ: Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Π.Σ.
·                     ΓΓΠΠ: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
·                     ΓΕΕΘΑ: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
·                     ΔΕΗ ΑΕ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία
·                     ΑΔΜΗΕ Α.Ε: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία
·                     ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
·                     ΔΕΚΕ: Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
·                     ΔΕΣΕ: Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
·                     ΔΑΔ: Δασική Απαγορευτική Διάταξη
·                     ΔΓΑ: Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
·                     ΔΧΚ: Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων
·                     ΕΒΑ-ΕΠΚΑ: Εφορίες Βυζαντινών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
·                     ΕΘΚΕΠΙΧ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΓΕΕΘΑ)
·                     ΕΚΑΒ: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
·                     ΕΚΕΠΥ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
·                     ΕΚΕ: Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων
·                     ΕΚΚΑ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·                     ΚΕΠΠ: Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
·                     ΚΣΟΠΠ: Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
·                     ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
·                     ΟΤΑ: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
·                     ΠΣ: Πυροσβεστικό Σώμα
·                     ΣΔΑΑ: Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών
·                     ΣΜΟ: Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο
·                     ΣΟΠΠ: Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
·                     ΣΠΕΚ: Συντονιστικό Περιφερειακό Κέντρο (Π.Σ)
·                     ΣΤΟ: Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
6.       Παράρτημα Β. Ανάλυση Κινδύνου
Το ΠΔ 575/1980 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (ΦΕΚ 157, τευχ A).
Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος.
 
7.       Παράρτημα Γ: Διαγράμματα Ροής
ΔΡ0: Έγκαιρη προειδοποίηση (καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
ΔΡ1: Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση
ΔΡ2α: Κινητοποίηση φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΔΡ2β: Κινητοποίηση φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης).
8.       Παράρτημα Δ΄ (Προσθήκη Δ11)
Ρόλος, Αρμοδιότητες & Δράσεις Δήμου σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο.
 
Α. Φάση 1η Συνήθης Ετοιμότητα
Δήμαρχοι
• Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
• Εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Εντολή συντήρησης πυροσβεστικών υδροστομίων αρμοδιότητάς τους ή εγκατάσταση νέων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους (Ν.1590/1986).
• Με ευθύνη των Δημάρχων προγραμματίζονται και υλοποιούνται έργα και δράσεις για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης (4/2012).
• Εντολή συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13, Ν.3013/2002.
• Έγκριση του Παραρτήματος Ι΄ του Δήμου (ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου), που του εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και έχει συνταχθεί και επικαιροποιηθεί με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
• Με εντολή των Δημάρχων συγκαλείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
• Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ)
• Με μέριμνα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και κατόπιν εντολής Δημάρχου συγκροτείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002. Η σύγκληση στη φάση της συνήθους ετοιμότητας λαμβάνει χώρα κατόπιν εντολής Δημάρχου και εφόσον αυτός το κρίνει αναγκαίο για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύναται να διατεθούν τόσο για την ενίσχυση του έργου της καταστολής του ΠΣ όσο και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.
• Σύνταξη και επικαιροποίηση του Παρατήματος Ι΄ (ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί από τον Δήμαρχο.
• Σύνθεση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για το Δήμο.
• Αποστολή, σε ετήσια βάση, επικαιροποιημένου αντίγραφου του Παραρτήματος Ι΄, που έχει συνταχθεί στα πλαίσια εξειδίκευσης του παρόντος σχεδίου, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας.
• Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΣ και της ΕΛΑΣ.
• Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι΄, καθώς και των μνημονίων ενεργειών στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους.
• Μεριμνά για τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα εξοπλισμού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος προς υποστήριξη του έργου του ΠΣ.
• Σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με φορείς του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν υλικά και μέσα κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.
• Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση με την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 13, Ν.3013/2002.
Β. Φάση 2η Αυξημένη Ετοιμότητα
Δήμαρχοι
• Θέτουν τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου σε ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα που εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό.
• Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
 
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας
• Με εντολή Δημάρχου και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το ΣΤΟ, στο οποίο και προεδρεύει, για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Εφαρμογή μνημονίου ενεργειών για την εξασφάλιση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας του προσωπικού και των μέσων του Δήμου.
• Συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση εντολών του Δημάρχου στη λήψη αυξημένων μέτρων πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων.
• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθμ. 13, Ν.3013/2002.
Γ. Φάση 3η Άμεση αντιμετώπιση – Επέμβαση
1ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Αναγγελία
Δήμαρχοι
• Εντολή για άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπαλλήλων τους που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, μετά από σχετική ενημέρωση για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών τους ορίων από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε συνεννόηση με αυτή.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Μόλις το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου λάβει από την αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία την ενημέρωση για εκδήλωση πυρκαγιάς προβαίνει στα παρακάτω:
• Άμεση ενημέρωση του Δημάρχου και των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή τους μετά από σχετική εντολή Δημάρχου.
• Συνεχής επικοινωνία με την αρμόδια ΠΥ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
• Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με το συμβάν.
3ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση
Δήμαρχοι
• Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και μέσων προς συνδρομή του έργου της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999.
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.
• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
• Εντολή για αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
• Λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007).
• Εντολή των Δημάρχων για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
• Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων ο Δήμαρχος κατά την κρίση του κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του χώρου.
• Ενημερώνει τον οικείο Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τρέχουσα κατάσταση και εισηγείται την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας
• Με εντολή Δημάρχου και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το ΣΤΟ, στο οποίο και προεδρεύει. Η σύγκλιση του ΣΤΟ γίνεται για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου στον συντονισμό των φορέων στην διάθεση δυναμικού και μέσων, καθώς και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Ενεργοποιεί το μνημόνιο ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
• Ενεργοποιεί μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ.
• Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει άμεσα το Δήμαρχο.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
• Ενεργοποιεί εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση τα μνημόνια ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου.
• Ενεργοποιεί εφόσον χρειαστεί, μετά από σχετική εντολή, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθμ. 13, Ν.3013/2002.
• Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
4ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Μερικός έλεγχος
Δήμαρχοι
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002, καθώς και των μέσων που έχουν διατεθεί προς υποστήριξη του έργου του ΠΣ.
• Εντολή για αίτημα περαιτέρω συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
• Εντολή για περαιτέρω συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει το Δήμαρχο .
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
• Ενεργοποιεί εφόσον χρειαστεί, μετά από σχετική εντολή, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
5ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Έλεγχος – Φύλαξη
Δήμαρχοι
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
• Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν.
• Εντολή για αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Τηρεί κατάσταση με τα μέσα και προσωπικό, που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
 6ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Πλήρης Κατάσβεση
Δήμαρχοι
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.
• Εντολή για ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν.
• Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Πραγματοποιούν την πρώτη εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημερώνουν άμεσα τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας και το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Συνεργάζεται με τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Τηρεί κατάσταση με τα μέσα και προσωπικό, που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή, για ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Συλλέγει πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι οποίες πιθανόν τις καθιστούν ακατοίκητες και ενημερώνει σχετικά τον Δήμαρχο.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
Δ. Φάση 4η Αποκατάσταση – Αρωγή
Δήμαρχοι
• Ενημερώνουν τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας και το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.
• Δίνουν εντολή για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Δίνουν εντολή για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών.
• Εντολή για την ενεργοποίηση διαδικασιών εξασφάλισης οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ.
 
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει το Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.
• Κινητοποιεί με εντολή Δημάρχου τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων του Δήμου που χρησιμοποιήθηκαν ή καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
• Ενεργοποιεί, μετά από εντολή Δημάρχου, τις διαδικασίες για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείριση των συνεπειών του Δήμου.
 
Δήμοι – Τμήμα / Γραφείο Πρόνοιας
·                     Ενεργοποιεί, μετά από εντολή Δημάρχου, τις διαδικασίες για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής κ.λ.π.
9.       Παράρτημα ΣΤ: Υποστηρικτικό Υλικό
§                     ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤ1: Διοικητικά Έγγραφα – Νομοθεσία
1. Ο Ν.3013/2002 “Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ102, τεύχ. Α΄)
2. Ο Ν. 2503/1997 “Διοίκηση, Οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 107, τεύχ. Α)
3. Ο Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114, τεύχ. Α).
4. Το Π.Δ. 30/1996 “Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης”. (ΦΕΚ 21, τεύχ. Α΄)
5. Ο Ν. 3274/2004 “Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού” (ΦΕΚ 195, τεύχ. Α΄)
6. Ο Ν. 2647/1998 “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 237, τεύχ. Α΄)
7. Ο Ν.2612/98 “Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 112, τεύχ. Α΄)
8. Ο Ν.3511/2006 “Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 258, τεύχ. Α΄)
9. Ο Ν.1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη & λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 101, τεύχ. Α΄)
10. Ο Ν. 3208/2003 “Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 303, τεύχ. Α΄)
11. O N. 998/1979 “Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας” (ΦΕΚ 289, τεύχ. Α΄).
12. Το Π.Δ. 575/1980 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (ΦΕΚ 157, τεύχ. A΄).
13. Το Π.Δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 187, τεύχ. Α΄)
14. Ο Ν.2637/1998 “Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 200, τεύχ. Α΄)
15. Η ΚΥ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 “Για τη ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών” (ΦΕΚ.713, τεύχ. Β΄).
16. Η εγκύκλιος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 12557 Φ.702.15/ 26-3-1999 που κοινοποιήθηκε με το 736/20-5-1999 έγγραφό μας.
17. Η 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης” (ΦΕΚ 423, τεύχ. Β΄)
18. Η 3384/9-6-2006 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών “Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών» ” (ΦΕΚ 776, τεύχ. Β΄)
19. Το Π.Δ 151/2004 “Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας” (ΦΕΚ 107 τεύχ. Α΄).
20. Η 2244/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για τη στελέχωση Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
21. Η 2243/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για σύσταση και στελέχωση Οργανικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας.
22. Το 2033/3-4-2007 έγγραφό μας “Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» “
23. Η Πυροσβεστική Διάταξη 4/1987 για την πρόληψη πυρκαγιών σε οικόπεδα.(ΦΕΚ 724, τεύχ. Β΄)
24. Η Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 “Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις”.(ΦΕΚ 1459, τεύχ. Β΄)
25. Η Πυροσβεστική διάταξη 9Α/2005 “Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης “Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις” (ΦΕΚ 1554, τεύχ. Β΄)
26. Οι “Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής” ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004 (ΦΕΚ 142, τεύχ. Β΄)
27. Η “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 568/125347/201.1.2004 Κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τους Κώδικές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής” ΚΥΑ 140920/2005 (ΦΕΚ 1710, τεύχ. Β΄)
28. Ο Ν. 1590/1986 “Τροποποίηση διατάξεων του Ν1481/1984, κλπ” (ΦΕΚ 49, τεύχ. Α΄).
29. Ο Ν. 1481/1987 “Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης” (ΦΕΚ 152, τεύχ. Α΄)
30. Το Π.Δ. 210/1992 “Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος” (ΦΕΚ 99, τεύχ. Α΄)
31. Το Ν.Δ. 57/1973 “Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων” (ΦΕΚ 149, τεύχ. Α΄)
32. Την ΚΥΑ 2673 Π2/οικ.2673/29-8-2001 “Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας” (ΦΕΚ 1185, τεύχ. Β΄).
33. Το Ν.2800/2000 “Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Σύσταση Αρχηγείου ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 41, τεύχ. Α΄).
34. O N 3536/2007 “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων κλπ, ΥΠΕΣ” (ΦΕΚ 42, τεύχ. Α΄)
35. Ο Ν 3613/2007 “Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, κλπ” (ΦΕΚ 263, τεύχ. Α΄)
36. Ο Ν. 3585/2007 “Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 148, τεύχ. Α΄)
37. Το Π.Δ. 205/2007 “Συγχώνευση Υπουργείων” (ΦΕΚ 231, τεύχ. Α΄)
38. Ο Ν. 3481/2007 “Τροποποιήσεις στη νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 162, τεύχ. Α΄)
39. Την ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 “Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ” (ΦΕΚ 398, τεύχ. Β΄)
40. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α’/2012)
41. Ο Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄/04-03-2011)
42. Το Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 149 Α΄/27-06-2011)
43. Το Π.Δ. 4/2008 “Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Έργων Μελετών – Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΦΕΚ 13, τεύχ. Α΄)
44. Η ΚΥΑ ΔΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.4.2008 “Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία» που αφορούν στη διαχείριση δημοσίων έργων με συμβάσεις παραχώρησης” (ΦΕΚ 668, τεύχ. Β΄)
45. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213, τευχ. Α΄)
46. To Π.Δ. 26/2011 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 (Α΄-12)» (ΦΕΚ 75, τευχ. Α΄)
47. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
§                     Προσθήκη ΣΤ2: Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες επιχειρήσεων
Α1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2013
1521/21-3-2013 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών».
Α2 ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2013
2729/24-5-2013 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.»
Α3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΓ121/21-7-2009 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες)»
Α4 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2011
2795/29-4-2011 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών»
Α5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Α6 ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
10.    ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (Σ.Τ.Ο.)
Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Κορινθίων αποτελείται από τους:
Ι.
O Δήμαρχος Κορινθίων, ως Πρόεδρος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου προεδρεύει του Σ.Τ.Ο. ο εκάστοτε
ορισμένος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
ΙΙ.
Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από την μειοψηφία,
ΙΙΙ.
Ειδικευμένα Στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –
Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας
ΙV.
Εκπρόσωπος του Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής
V.
Ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου
VI.
Εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής
VII.
Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου
VIII.
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
IX.
Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Κορίνθου
X.
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ε.Υ.Α Κορίνθου
XI.
Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας
 
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους. Μέσω αυτού του οργάνου εξασφαλίζεται η έγκαιρη συνεργασία και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων και καταστροφών που αφορούν τα όρια ευθύνης του Δήμου.
Ειδικότερα, στα ανωτέρω Σ.Τ.Ο. των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως θέματα σχετικά
·                     με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς και για τις συνέπειές του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται
·                     με την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών
·                     με τη διάθεση μέσων με βάση την ιεράρχηση που προτείνεται από το Π.Σ. για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών
·                     με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου, με βάση τις ανάγκες όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο.
·                     με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί από τον Δήμαρχο η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών
·                     με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες
·                     με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
·                     με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη
·                     με την ενεργοποίηση εθελοντικών πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
·                     με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων
·                     ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
·
   11. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Μεταξύ των δράσεων που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών είναι η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή
Η λήψη της απόφασης για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης αποτελεί ευθύνη του Δημάρχου η περιοχή του οποίου πλήττεται και ο οποίος έχει το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο εφόσον η καταστροφή βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου.
Αρμόδιος για να εισηγηθεί την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, στην περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, είναι ο αρμόδιος Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια αυτά προτείνει επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.
Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωση τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνο όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες – απώλειες.
11.1.ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών είναι οι εξής:
1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον Εκάστοτε επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης των φορέων που κύρια εμπλέκονται, ακόμα και επιτόπου εφόσον η εξέλιξη του φαινομένου το επιτρέπει
3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή μη απομάκρυνση από τον Δήμαρχο.
4. Ενημέρωση κοινού όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση για την ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του οργάνου που έλαβε την απόφαση.
Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες:
·                     Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη για την εκτέλεσή της.
·                     Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία πρέπει να απομακρυνθούν οι πολίτες, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτή.
·                     Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος απομάκρυνσης όλων των πολιτών ή συγκεκριμένων ομάδων (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, παιδιά κ.λ.π.)
·                     Να προσδιορίζει που και πότε θα συγκεντρωθούν οι πολίτες εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.
·                     Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης καθώς και τον τόπο του προορισμού.
·                     Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
·                     Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.
·                     Να αναφέρει οδηγίες για την προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.
.
Πέραν των ΜΜΕ τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα μεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για την λήψη της απόφασης και την έναρξη διαδικασίας της απομάκρυνσης, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα – πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δύο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχθεί και από δημοτικούς υπαλλήλους.
Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση. Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.
5. Εκτέλεση/δρομολόγηση των επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε την δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.
Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στον χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
Το όργανο που αποφασίζει πρέπει να εκτιμήσει τον αριθμό των ατόμων σε κάθε περίπτωση που θα απομακρυνθούν, τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς, τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της περιοχής καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησή τους. Επίσης πρέπει να γνωρίζει τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων, την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους χώρους, το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή και την φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν.
Η συγκέντρωση των πολιτών μπορεί να γίνει στις πλατείες των Τοπικών Κοινοτήτων ή στα προαύλια των σχολείων.
6. Τερματισμός των επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση των εμπλεκόμενων φορέων μετά από σχετική αναγγελία του οργάνου που έχει το γενικό συντονισμό.
7. Καταγραφή και αποτίμηση του έργου, από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
11.2. ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (τ.μ.)
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (άτομα)
Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ : 38.132 άτομα
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
30176
1
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2910
898
449
2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
9470
8040
4020
3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ
9095
8441
4221
4
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
4843
2740
1370
5
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
9465
5962
2981
6
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
7706
4307
2154
7
ΓΗΠΕΔΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
11295
10780
5390
8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5810
5810
2905
9
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3175
1308
654
10
ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
37870
37870
18935
11
PARKING ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΑ
3253
3253
1627
12
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 10ο Δημοτικό ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΩΜΕΙΚΑ
7637 + 4920
7182
3591
13
3ο ΛΥΚΕΙΟ
6122
3276
1638
14
ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
30384
24970
12485
15
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΙΑΝΙΩΤΙΚΑ
2637
2637
1319
16
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
3458
1852
926
17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
4950
4950
2475
18
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1465
1465
733
19
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
1507
1507
754
Δ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2918
20
ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
3550
2888
1444
21
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2520
695
348
22
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
945
945
473
Δ.Κ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
2905
23
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
2169
1470
735
24
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
1799
1374
687
Τ.Κ. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
1316
25
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
572
572
286
26
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
2493
1632
816
Τ.Κ. ΣΟΛΟΜΟΥ
817
27
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΟΜΟΥ
1700
1700
850
28
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
2342
1184
592
Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 5260 άτομα
Δ.Κ. ΑΘΙΚΙΩΝ
2038
29
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ
4242
2974
1487
30
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
1040
928
464
31
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ
4058
3612
1806
32
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΛΑΜΑΝΟΥ
1514
1514
757
Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
2505
33
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΥΤΟΥ
1017
823
412
34
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
790
790
395
35
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΜΥΡΗΣ
3586
1875
938
36
ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΗΣ
9215
9215
4608
37
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ
1079
640
320
38
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ
663
663
332
39
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΥΤΡΑ ΩΡ.ΕΛΕΝΗΣ
1075
513
257
Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 2723 άτομα
40
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ
5306
2490
1245
41
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ
6120
3742
1871
42
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
2467
866
433
42α
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΡΦΟΥ
42β
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 6993 άτομα
43
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
6077
3511
1756
44
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
5716
3088
1544
45
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
3096
2092
1046
46
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΣΟΥ
4486
2247
1124
47
ΠΑΡΚΟ Κ. ΑΣΣΟΥ
12500
10700
5350
48
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΥ
850
505
253
49
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΣΟΥ
375
270
135
Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ 5084 άτομα
Τ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑ
746
50
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
525
525
263
51
ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
5918
5918
2959
Τ.Κ. ΚΛΕΝΙΑΣ
777
52
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
966
966
483
53
ΓΗΠΕΔΟ ΚΛΕΝΙΑΣ
6720
6000
3000
54
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
4243
2769
1385
Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1264
55
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8838
5915
2958
56
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ
803
803
402
57
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2878
986
493
58
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4363
2309
1155
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
1699
59
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
14418
5812
2906
60
ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
2010
2010
1005
Τ.Κ. ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
319
61
ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
876
590
295
Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ
319
62
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
1432
1002
501
12.     ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Α/Α
Σύλλογος
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου
Έδρα
Τηλέφωνο
1.
Εθελοντές Περιβάλλοντος Χιλιομοδίου – SOSTETO
Ραντίτσας Κώστας
Χιλιομόδι
Δ.Ε. Τενέας
6974367698
2.
1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Κορίνθου
Καλλίρης Αλέξιος
Κόρινθος
6946665533
3.
Οργάνωση Εθελοντών Σολυγείας
Κλεπετσάνης Σταύρος
Σοφικό
Δ.Ε. Σολυγείας
6978585043
4.
Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αθικίων
Παναγόπουλος Μάριος
Αθίκια
Δ.Ε. Σαρωνικού
6930349391
6943259899
5.
Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας Δ.Ε. Γαλατακίου
Πολίτης Στέλιος
Γαλατάκι
Δ.Ε. Σαρωνικού
6979307004
6.
Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών Τμήμα Κορίνθου
Κοψαχείλης Σιδέρης
Κόρινθος
6943767500
7.
Διασωστικό Σώμα Κορινθίων ‘Πήγασος’
Παπαθανασόπουλος Χρήστος
Παπαγεωργίου Κων/νος
Κόρινθος
6945975042
6977844052
8.
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κορίνθου
Κούστας Ιωάννης
Κόρινθος
6984503577
13. ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
13.1. Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
13.1.1. Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Πατρών & Στεφάνου
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Αποστόλου Παύλου & Νοταρά
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Γ.Παπανδρέου & Κολοκοτρώνη
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Εξαμιλίων (Στρατόπεδο)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Κολιάτσου & Κολοκοτρώνη
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Αγίου Νικολάου (Λιμεναρχείο)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Δημοκρατίας (Σταθμός ΟΣΕ)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Κολιάτσου & Πειρήνης
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Εφύρας & Υψηλάντη
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της Λεωφόρου Κορίνθου – Πλατεία Δαμασκηνού
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Ιωνίας & Καλλιθέας
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών – Πλατεία Κουντουριώτη (Νοσοκομείο)
·                     Γεώτρηση επί των παρτεριών της οδού Γ.Παπανδρέου έναντι 2ου Δημοτικού Σχολείου
13.1.2. Δ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός μετά την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου μπροστά στην Αμερικανική Σχολή
13.1.4.      Δ.Κ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στο γήπεδο Εξαμιλίων – Δημοτικό Σχολείο
·                     Πυροσβεστικός κρουνός σε 500 μέτρα από το γήπεδο αριστερά του δρόμου πριν τον αγροτικό δρόμο
·                     Πυροσβεστικός κρουνός που βρίσκεται στην τριγωνική μικρή πλατεία των Εξαμιλίων στο δρόμο προς την Ανάληψη
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στον δρόμο προς την Ξυλοκέριζα (Ταβέρνα Πέτρινο)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός που βρίσκεται στον δρόμο από Κόρινθο προς Εξαμίλια 50 μέτρα από το πρατήριο υγρών καυσίμων
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην κεντρική πλατεία Εξαμιλίων , δύο υδροστόμια
 
13.2. Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
13.2.4        Δ.Κ. ΛΕΧΑΙΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της συμβολής οδού Αρχαίας Κορίνθου και Δημοτικού Σχολείου Λεχαίου
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στο τέρμα της οδού Κολοκοτρώνη
13.2.5       Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Φειδιππίδου
13.2.6        Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός εντός Δημοτικού Παραλιακού πάρκου (παιδική χαρά)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού 25ης Μαρτίου (μετά το ποτάμι)
 
13.3. Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Υδατοδεξαμενές για υδροληψία επίγειων και εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης:
1.       Επαρχιακή Οδός Αθικίων – Αγίου Ιωάννη, περιοχή Αγ. Δημητρίου, μία (1) δεξαμενή 40tn
2.       Αγία Μαρίνα Αθικίων δύο (2) δεξαμενές 40tn
3.       Άγιος Ιωάννης μία (1) δεξαμενή 40tn
 
13.3.3.      Δ.Κ. ΑΘΙΚΙΩΝ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στον κεντρικό δρόμο από Αθίκια προς Αλαμάνο, 100 μέτρα μετά τη διασταύρωση δρόμου Αθίκια – Αλαμάνο
13.3.4.      Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός δίπλα στην κεντρική Εκκλησία του χωριού δρόμος προς Νεκροταφείο
13.3.4       . Τ.Κ. ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στον Οικισμό Αρα – Κούκια επί του δρόμου από Αρα – Κούκια προς Λυχνάρι
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στο Κατακάλι απέναντι από το Δημοτικό Κατάστημα
 
13.4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Υδατοδεξαμενές για υδροληψία επίγειων και εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης:
1. Γήπεδο Σοφικού δύο (2) δεξαμενές 40 tn
2.  Κατασκήνωση Ράντζο Σκούρα δύο (2) δεξαμενές 40 tn
 
13.4.3.      Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός επί της οδού Σοφικού – Κόρφου απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο στην αποθήκη του Δήμου οδός προς ταβέρνα Στέκι
13.4.4.      Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός
 
13.5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ
Υδατοδεξαμενές για υδροληψία επίγειων και εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης:
1.         Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου μία (1) δεξαμενή 40tn
 
13.5.1       Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην περιοχή Φυτειά
13.5.2       Τ.Κ. ΚΛΕΝΙΑΣ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην πλατεία
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στον Αγροτικό Συνεταιρισμό
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην περιοχή Ξερόκαμπος Γεώτρηση
13.5.3       Τ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην έξοδο του οικισμού του Μαψού προς Ι.Μονή Τιμίου Σταυρού
13.5.4       Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στο προαύλιο Δημοτικού Καταστήματος Τενέας (πίσω πλευρά του σχολείου και εξωτερικά του τοιχίου)
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην δεξιά πλευρά της Καμαρέτα – Ταβέρνα Γιαννόπουλου
·                     Πυροσβεστικός κρουνός στην πλατεία Φανερωμένης
14          Παράρτημα Ι΄
(ΤΗΣ 3ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΗ <<ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ>>)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6977506911
2741361044
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6943076037
2741027544
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
6978991250
2741027544
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ:
Μηχανήματα – οχήματα
1.
ΜΕ 121850
JCB
2.
ΚΗΗ 2919
ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 10 tn
3.
ΚΗΗ 2942
ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 10 tn
4.
ΚΗΗ 2911
ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 10 tn
5.
ΚΗΗ 2949
Αγροτικό αυτοκίνητο
 
Ανθρώπινο δυναμικό
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Περίοδος επιφυλακής
Τηλέφωνο
1.
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χειριστής
ΜΑΙΟΣ
6976819435
2.
ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χειριστής
ΙΟΥΝΙΟΣ
6946979799
3.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Χειριστής
ΙΟΥΛΙΟΣ
6944179804
4.
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Χειριστής
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
6974651133
5.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χειριστής
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
6906701843
6.
ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χειριστής
ΟΚΤΩΒΡΗΣ
6946979799
 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1.5.2018 – 7.5.2018
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6945151662
8.5.2018 – 14.5.2018
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6984333165
15.5.2018 – 21.5.2018
ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6946397804
22.5.2018 – 28.5.2018
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
6949619619
29.5.2018 – 4.6.2018
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6977637701
5.6.2018 – 11.6.2018
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6944822312
12.6.2018 – 18.6.2018
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6944456796
19.6.2018 – 25.6.2018
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6942654038
26.6.2018 – 2.7.2018
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6944188422
3.7.2018 – 9.7.2018
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6938761017
10.7.2018 – 16.7.2018
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6977009148
17.7.2018 – 23.7.2018
ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6977911630
24.7.2018 – 30.7.2018
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6973667455
31.7.2018 – 6.8.2018
ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6909461050
7.8.2018 – 13.8.2018
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6972696799
14.8.2018 – 20.8.2018
ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
6978222433
21.8.2018 – 27.8.2018
ΤΣΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
6973045985
28.8.2018 – 3.9.2018
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6948214318
4.9.2018 – 10.9.2018
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6944364606
11.9.2018 – 17.9.2018
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6944565400
18.9.2018 – 24.9.2018
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6944583563
25.9.2018 – 1.10.2018
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6948321103
2.10.2018 – 8.10.2018
ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6909461050
9.10.2018 – 15.10.2018
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6984333165
16.10.2018 – 22.10.2018
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6945294749
23.10.2018 – 29.10.2018
ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6946397804
30.10.2018 – 31.10.2018
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6945151662
15          ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – τηλέφωνα επικοινωνίας
 
Α. Δημοτική Ενότητα Κορίνθου
Αντιδήμαρχος: ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 6943076037
Πρόεδροι:
Δ.Κ. Κορίνθου: Βορτελίνος Σπυρίδων, 6970534401
Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου: Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, 6937484563
Δ.Κ. Εξαμιλίων: Βλάσσης Αλέξανδρος, 6941606601
Τ.Κ. Ξυλοκέριζας: Κίννας Νικόλαος, 6977005933
Τ.Κ. Σολομού: Μπέκου Ελένη, 6970066725
 
Β. Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Αντιδήμαρχος: Καμπούρης Χαράλαμπος, 6943076004
Πρόεδροι:
Δ.Κ. Λεχαίου: Κουλούκης Χαράλαμπος, 6977333259
Δ.Κ. Άσσου: Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων, 6940508081
Τ.Κ. Κάτω Άσσου: Ανδριανόπουλος Βασίλειος, 6932099557
Τ.Κ. Περιγιαλίου: Καψάσκης Παναγιώτης, 6937434604
 
Γ. Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού
Αντιδήμαρχος: Ζώγκος Ανδρέας, 6943076096
Πρόεδροι:
Δ.Κ. Αθικίων: Μαρινός Αναστάσιος, 6946364571
Δ.Κ. Γαλατακίου: Κυριαζής Αναστάσιος, 6980079794
Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου: Στέφης Αναστάσιος, 6932601736
Τ.Κ. Κατακαλίου: Φίλης Αναστάσιος, 6945934556
 
Δ. Δημοτική Ενότητα Σολυγείας
Αντιδήμαρχος: Χατζής Μιχάλης, 6943076002
Πρόεδροι:
Δ.Κ. Σοφικού: Κούτρας Παναγιώτης, 6974350654
Τ.Κ. Αγγελοκάστρου: Καρσιώτης Παναγιώτης, 6974945227
Τ.Κ. Κόρφου: Γκούμας Γεώργιος, 6973986128
 
Ε. Δημοτική Ενότητα Τενέας
Αντιδήμαρχος: Μελέτης Χρήστος, 6943076037
Πρόεδροι:
Τ.Κ. Αγιονορίου: Καλλιμάνης Βασίλειος, 6972884447
Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου: Παρασκευάς Παναγιώτης, 6944452008
Τ.Κ. Κλένιας: Μπακλώρης Παναγιώτης, 6942202204
Τ.Κ. Κουταλά: Μιχαλόπουλος Παναγιώτης, 6943779586
Τ.Κ. Στεφανίου: Ζούζας Γεώργιος, 6974238217
Τ.Κ. Χιλιομοδίου: Μπίτζιος Δημήτριος, 6984790016
 
16          ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
fax
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2103359910
210 3359941,
210 33599120
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
2610-561435
6975876774
2610461434
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
2713601180
2713601161
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2741084654
2741073160
Δ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ
2741023843
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2741024578
2741028276
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου
2741081111
Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου
2741022260
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2741073050, 73067
Fax:2741073065
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Διευθυντής
Τηλ. Κέντρο
2741025910
2741025711
Άμεση Δράση
100
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσεως
112
Πυροσβεστική Υπηρεσία
191, 199
ΕΚΑΒ
166
Bλάβες ΟΤΕ
121
Βλάβες ΔΕΗ
1050
ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2741075410
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 310/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment