Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 627/2018
 
Θέμα 2ο Η.Δ: «Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» της Πράξης ΕΣΠΑ ΄΄Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.          Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δράκος Παναγιώτης
7.        Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.        Παππάς Αντώνιος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Δημητρόπουλος Κων/νος
11.     Σούκουλης Ανδρέας
12.     Κορδώσης Χρήστος
13.     Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» της Πράξης ΕΣΠΑ ΄΄Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο΄΄»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ταεξής:
α) την αριθμ. 2916/29-10-2018 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ένταξης της πράξης «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» με κωδ. ΟΠΣ 5028314 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
β) το με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΡ/ΤΒΜΑΜ/647821/465619/8489/124/13-12-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το μνημόνιο συνεργασίας για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
γ) το Σχέδιο του Μνημονίου Συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)».
Και ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 2916/2018 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τη σχετική αλληλογραφία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» της Πράξης ΕΣΠΑ «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)»με κωδ. ΟΠΣ 5028314 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», το οποίο καθ΄ όλον το περιεχόμενό του έχει ως κάτωθι:
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)»
Έχοντας υπόψη:
1)              Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2)              Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα.
3)              Τις διατάξεις του άρθρου 10, §15 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
4)              Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5)              Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-14) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6)              Την αρ. πρωτ. 3785/22-6-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού.
7)              Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28.11.2017 Απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ.Α. περί έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δΓ αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/611/6-6- 2018 Απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ.Α.
8)              Την αρ. πρωτ. 41872/29-11-2018 αίτηση του κυρίου του τεχνικού έργου.
9)              Το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΡ/ΤΒΜΑΜ/615409/441750/8095/111/30-
11-   2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας προς την Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ.
10)            Το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/622180/446848/7919/3194/5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ.
Την ένταξη της Πράξης «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό χολείο)» με κωδικό ΟΠΣ 5028314 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020». Ο κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο) και εφεξής θα καλείται «κύριος του έργου» και η κα Παναγιώτα Κασίμη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, η οποία είναι και ο τελικός δικαιούχος του υποέργου 2. «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:
1.       Προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο: «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κορινθίων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας θα διενεργήσει αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο διακριτού υποέργου, στο γήπεδο του υπό ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο), Δ. Κορινθίων. Ειδικότερα, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα διενεργηθούν περιγράφονται ως εξής: α) Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Σε γήπεδο επιφάνειας 5.317,86τ.μ. στην Αρχαία Κόρινθο εγκρίθηκε το 2006, με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ37/28225/1211/28-3-2006 Υ.Α., η κατασκευή Δημοτικού Σχολείου κάλυψης 1.600,88
 τ.μ., η οποία εντάχθηκε ως υποέργο 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ του Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» (κωδικός ΟΠΣ 381335) στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» το 2012. Μετά τις πρώτες εκσκαφές τον Σεπτέμβριο του 2013, υπό την εποπτεία της τότε ΛΖ’ ΕΠΚΑ, εντοπίστηκαν ακίνητα και κινητά ευρήματα βυζαντινών χρόνων και οι εργασίες διακόπηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 3028/02, ενώ συγχρόνως ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την έναρξη του υποέργου ανασκαφών, μετά τη διαβίβαση της υπόθεσης λόγω αρμοδιότητας στην τότε 25η ΕΒΑ.
Η ανασκαφική έρευνα στην ιδιοκτησία πραγματοποιήθηκε τμηματικά κατά το 2014 και 2015 καλύπτοντας μία έκταση περί τα 1.100 τ.μ. και έφερε στο φως εκτενή κτηριακά κατάλοιπα και επιμέρους χώρους, που συνθέτουν τον οικιστικό ιστό κυρίως της μεσοβυζαντινής και υστεροβυζαντινής πόλης της Κορίνθου, σε μία περιοχή – δυτικά του θεάτρου και στα βορειοδυτικά του οργανωμένου Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Κορίνθου – όπου δεν είχε εντοπιστεί, παρά μόνο τα τελευταία χρόνια, η συνέχεια της βυζαντινής πόλης.
Στο πλαίσιο του υποέργου 2 η ανασκαφική έρευνα θα συνεχιστεί. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί:
Καθαρισμός και αποχωμάτωση των ανασκαμμένων τμημάτων. Ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας στο ακίνητο, με χειρονακτικά μέσα, στο κεντρικό τμήμα του περιγράμματος του κτιρίου, επιφάνειας 600,00 τ.μ. Προμήθεια απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής.
Φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση των ανασκαμμένων χώρων.
-Καταγραφή, συντήρηση και φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των κινητών ευρημάτων.
-Έρευνα, μελέτη και αξιολόγηση όλων των ευρημάτων, κινητών και ακίνητων, και εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων για ενδεχόμενη διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων κατά χώραν.
-Σύνταξη μελέτης στερέωσης και ανάδειξης των διατηρούμενων ορατών αρχαιοτήτων.
α)Παρακολούθηση των εργασιών εκτέλεσης του έργου και της κάλυψης των αρχαιοτήτων που θα διατηρηθούν σε κατάχωση,
 β) Οι εργασίες θα εξελίσσονται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του έργου.
γ)Ο προϋπολογισμός των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως ανέρχεται σε 100.000,006, δηλαδή σε ποσοστό 3,33% επί του αρχικού προϋπολογισμού ένταξης 3.100.000,006 και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020». Η δαπάνη θα βαρύνει το λογαριασμό με αριθμό κωδικού ΣΑΕ 2018ΕΠ02610027.
δ) Με την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών θα εκδοθεί η κατά Νόμον Απόφαση μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Αρχαιολογικού Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση ή μη και την προστασία των αρχαιοτήτων,
ε)Η ασφάλεια του εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, αποτελεί ευθύνη του κυρίου του έργου. Τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων στο υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών αποτελούν ευθύνη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας.
2.Κατά την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου συνεργασίας θα τηρούνται η εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα οι κανόνες για τον ανταγωνισμό, την ανάθεση δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημοσιότητα.
3.Ο κύριος του έργου διατηρεί τη συνολική ευθύνη της Πράξης, ενώ για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του συγχρηματοδοτούμενου υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών είναι υπεύθυνη η ΕΦΑ Κορινθίας.
4. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης τα μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών του υποέργου, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που ενδεχομένως θα ζητηθεί από την αρμόδια ΕΥΔ. Παράλληλα, η ΕΦΑ Κορινθίας, η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση του υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, σύμφωνα με το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, ενημερώνει τον κύριο του έργου για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε βάρος της συγκεκριμένης Πράξης.
5.Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες από τους συμβαλλόμενους φορείς του μνημονίου συνεργασίας, πρέπει να αποδεικνύονται και να συνοδεύονται από τα σχετικά οικονομικά παραστατικά.
6.Οι πληρωμές των πραγματοποιούμενων δαπανών για το υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών θα γίνονται μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας.
7.Η διαδρομή ελέγχου θα καλύπτει όλα τα επίπεδα μέχρι και το επίπεδο του τελικού λήπτη των πιστώσεων.
8.Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας υποχρεούται να τηρεί φάκελο με τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία που αφορούν στο υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών. Ο δε κύριος του έργου υποχρεούται να τηρεί πλήρη φάκελο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην Πράξη.
9.Η χρονική διάρκεια του παρόντος μνημονίου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του και λήγει την 31-12-2020 (ημερομηνία λήξεως του υποέργου), συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων του υποέργου.
Β.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό -Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του ανωτέρω σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 627/ 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                           Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment