Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις του Δημάρχου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 504/2018
 
Θέμα 56ο Η.Δ: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις του Δημάρχου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 56ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις του Δημάρχου» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:
Α.- Τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες: “Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι”.
Β.- Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός μετακινήθηκε :
     α) στις 13/9/2018 στην Τρίπολη για συμμετοχή σε συνεδρίαση της ΠΕΔ
     β) στις 14/9/2018 στο Αίγιο για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Σ.ΠΟ.Α.Κ
     γ) στις 20/9/2018 στην Τρίπολη για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Φο.Δ.Σ.Α
     δ) στις 21/9/2018 στην Αθήνα για συνάντηση με το Δήμαρχο Αθηναίων
          & στη Στυμφαλία για επίβλεψη του δικτύου ύδρευσης
     ε) στις 29/9/2018 στον Άγιο Βασίλειο για αυτοψία σε τεχνικό έργο & στο Κιάτο για συμμετοχή σε συνεδρίαση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας
   στ) στις 12/10/2018 στο Αίγιο για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ».
Η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στους ανωτέρω προορισμούς ήταν επιβεβλημένες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και την ταχύτερη διευθέτηση των ζητημάτων του.
Γ.- Το γεγονός ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή συνεδρίασης κάθε φορά με ένα και μοναδικό θέμα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο και αντιτίθεται στην προσπάθεια για περιορισμό των δαπανών, δεδομένου βέβαια ότι ο Νόμος επιτρέπει την εκ των υστέρων έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου ως επιβεβλημένες.
Δ.- Το γεγονός ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προσκομίστηκε εισήγηση εγκαίρως για την έγκριση των ανωτέρω μετακινήσεων του κ. Δημάρχου.
Ε.- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Έγκριση οδοιπορικών εξόδων & ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις του Δημάρχου που πραγματοποιήθηκαν από 13/9/2018 έως 12/10/2018 ως εξής:
 α) στις 13/9/2018 στην Τρίπολη για συμμετοχή σε συνεδρίαση της ΠΕΔ
 β) στις 14/9/2018 στο Αίγιο για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Σ.ΠΟ.Α.Κ
 γ) στις 20/9/2018 στην Τρίπολη για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Φο.Δ.Σ.Α
 δ) στις 21/9/2018 στην Αθήνα για συνάντηση με το Δήμαρχο Αθηναίων & στη Στυμφαλία για επίβλεψη του δικτύου ύδρευσης
 ε) στις 29/9/2018 στον Άγιο Βασίλειο για αυτοψία σε τεχνικό έργο & στο Κιάτο για συμμετοχή σε συνεδρίαση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας
στ) στις 12/10/2018 στο Αίγιο για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Σ.ΠΟ.Α.Κ».
 Θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με τα άρθρα 7,8 & 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του Κεφαλαίου Α’ του N.4336/2015, τις δαπάνες για τη καταβολή οδοιπορικών εξόδων, χιλιομετρικής αποζημίωσης και ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση για υπηρεσιακούς λόγους του Δημάρχου, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
 ΔΙΟΔΙΑ -ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
13/9/2018
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,70 €
23,82 €
10 €
43,52 €
14/9/2018
ΑΙΓΙΟ
   11,00 €
28,05 €
10 €
49,05 €
 20/9/2018
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,70 €
23,82 €
10 €
43,52 €
21/9/2018
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
24,75 €
10 €
42,55 €
21/9/2018
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
4,60 €
20,16 €
10 €
34,76 €
29/9/2018
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5,00 €
 6,87 €
11,87 €
29/9/2018
ΚΙΑΤΟ
4,60 €
 6,33 €
10,93 €
12/10/2018
ΑΙΓΙΟ
   11,00 €
28,05 €
10 €
49,05 €
 
ΣΥΝΟΛΟ:
63,40 €
   161,85 
        60 €
        285,25 €
Η ημερήσια αποζημίωση & τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού ποσού 285,25 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ: 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €. >> 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.Κρίνει επιβεβλημένες λόγω κατεπείγοντος και προς το συμφέρον του Δήμου και εγκρίνει τις πραγματοποιηθείσες εκτός έδρας μετακινήσεις του Δημάρχου Κορινθίων, κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού οι οποίες έχουν ως εξής :
    α) στις 13/9/2018 στην Τρίπολη για συμμετοχή σε συνεδρίαση της ΠΕΔ
     β) στις 14/9/2018 στο Αίγιο για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Σ.ΠΟ.Α.Κ
     γ) στις 20/9/2018 στην Τρίπολη για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Φο.Δ.Σ.Α
     δ) στις 21/9/2018 στην Αθήνα για συνάντηση με το Δήμαρχο Αθηναίων & στη Στυμφαλία για επίβλεψη του δικτύου ύδρευσης
ε) στις 29/9/2018 στον Άγιο Βασίλειο για αυτοψία σε τεχνικό έργο & στο Κιάτο για συμμετοχή σε συνεδρίαση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας
 στ) στις 12/10/2018 στο Αίγιο για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ».
Εγκρίνει τις δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 285,25€ και αναλύονται ως εξής:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
 ΔΙΟΔΙΑ -ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
13/9/2018
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,70 €
23,82 €
10 €
43,52 €
14/9/2018
ΑΙΓΙΟ
   11,00 €
28,05 €
10 €
49,05 €
 20/9/2018
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,70 €
23,82 €
10 €
43,52 €
21/9/2018
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
24,75 €
10 €
42,55 €
21/9/2018
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
4,60 €
20,16 €
10 €
34,76 €
29/9/2018
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5,00 €
 6,87 €
11,87 €
29/9/2018
ΚΙΑΤΟ
4,60 €
 6,33 €
10,93 €
12/10/2018
ΑΙΓΙΟ
   11,00 €
28,05 €
10 €
49,05 €
 
ΣΥΝΟΛΟ:
63,40 €
   161,85 
        60 €
        285,25 €
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού ποσού 285,25 €
θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 504 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 8 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment