Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 336/2018
 
Θέμα 27ο Η.Δ.: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στο Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων που διεξήχθη στη Νάξο 13-16/6/2018 και έγκριση μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή σε συνέδριο»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στο Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων που διεξήχθη στη Νάξο 13-16/6/2018 και έγκριση μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή σε συνέδριο»,έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:
Α.  τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες: “Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι”.
Β. την αριθ. 228/2018 Α.Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος μετακινήθηκε στη Νάξο για συμμετοχή του στο Διεθνές Συνέδριο για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων, από 13 έως 16 Ιουνίου 2018 .
Γ. το γεγονός ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παρτσινέβελος Κων/νος μετακινήθηκε στη Τρίπολη για τη συμμετοχή του στο παμπελοποννησιακό συνέδριο, για τα 100 χρόνια της ΓΣΕΕ ως εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων και η μετακίνηση του ήταν επιβεβλημένη για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου.
Δ. το γεγονός ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή συνεδρίασης κάθε φορά με ένα και μοναδικό θέμα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο και αντιτίθεται στην προσπάθεια για περιορισμό των δαπανών, δεδομένου βέβαια ότι ο Νόμος επιτρέπει την εκ των υστέρων έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου ως επιβεβλημένες.
Ε. το γεγονός ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προσκομίστηκε εισήγηση εγκαίρως για την έγκριση των ανωτέρω μετακινήσεων του κ. Αντιδημάρχου.
ΣΤ. τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
i. << Σύμφωνα με την με αρ 228/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Παρτσινέβελου στη Νάξο με σκοπό να συμμετέχει σε Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων από τις 13-6-2018 έως τις 16-6-2018.
Η μετάβασή του πραγματοποιήθηκε οδικώς (Ιδιόκτητο Όχημα) για το Λιμάνι του Πειραιά και ακτοπλοϊκός για Νάξο με ημέρα αναχώρησης την 14-6-2018 και ημέρα επιστροφής την 16-6-2018.
Η διαμονή του έγινε σε φιλικό σπίτι.
Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, άρθρο 7 & 8, άρθρο 10 & άρθρο 11 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) οδοιπορικά έξοδα και β) ημερήσια αποζημίωση:
 
– ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ     ΠΟΣΟΥ : 230,5 € 
                                                                                     ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
      Ολόκληρη αποζημίωση : 40 € / ημέρα 
Αναλυτικά:
 3 ημέρες (14/6-16/6/2018 ) Χ 40 € = 120 €
Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης = 120 €
 
Β) ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αντίτιμο Εισιτηρίου Προαστιακού Σιδηροδρόμου : Κόρινθος – Λιμάνι Πειραιά 12 * 2 = 24 €
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια : 86,5 €
Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων = 110,5 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ : 120 € + 110,5 € =  230,5 €   
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημοτικού Συμβούλου Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου ποσού 230,5 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000 €.
Ζητάμε την έγκριση της δαπάνης για οδοιπορικά έξοδα & καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης στον Δημοτικό Σύμβουλο Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο>>.
ii. << Ο Δήμος Κορινθίων εκπροσωπήθηκε στο Παμπελοποννησιακό συνέδριο για τα 100 χρόνια της ΓΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη στις 11/7/2018 με τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο.
Η μετάβασή του πραγματοποιήθηκε οδικώς (Ιδιόκτητο Όχημα) στις 11/7/2018 με αυθημερόν επιστροφή.
Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, άρθρο 7 & 8, άρθρο 10 & άρθρο 11 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) οδοιπορικά έξοδα και β) ημερήσια αποζημίωση:
 – ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ)         ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ : 27,8 € 
                                                                                     ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
      Ολόκληρη αποζημίωση : 40 € / ημέρα 
Αναλυτικά:
 1 ημέρα (Αυθημερόν επιστροφή ) Χ 40 € * ¼ = 10 €
Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης = 10 €
 
Β) ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αντίτιμο Εισιτηρίου ΚΤΕΛ : Κόρινθος – Τρίπολη 8,9 * 2 = 17,8 €
Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων = 17,8 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ : 10 € + 17,8 € =  27,8 €   
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημοτικού Συμβούλου Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου ποσού 27,8 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000 €.
Ζητάμε την έγκριση μετακίνησης και της δαπάνης για οδοιπορικά έξοδα & καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης στον Δημοτικό Σύμβουλο Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο >>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Εγκρίνει τις δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 230,50 € και αναλύονται ως εξής:
 – Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης = 120,00 €
–                    Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων = 110,50 €
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ :    120 € + 110,50 € = 230,50 €
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου ποσού 230,50€ θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
BΨηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 230,50 €.
Γ. Κρίνει επιβεβλημένη λόγω κατεπείγοντος και προς το συμφέρον του Δήμου και εγκρίνει την πραγματοποιθείσα εκτός έδρας μετακίνηση οδικός του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνουμε σκοπό να συμμετάσχει στο παμπελοποννησιακό συνέδριο για τα 100 χρόνια της ΓΣΕΕ ως εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων που πραγματοποιήθηκε την 11 Ιουλίου στην Τρίπολη με αυθημερόν επιστροφή.
 
Δ. Εγκρίνει τις δαπάνες της εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 27,80 € και αναλύονται ως εξής:
 – Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης = 10,00 €
 – Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων =   17,80 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ :    10 € + 17,80 € = 27,80 €
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου ποσού 27,80€ θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
Ε. Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 27,80 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 336/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος