Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου, για το ταξίδι στο Μαλίκι –Αλβανίας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 502/2018
 
Θέμα 53ο Η.Δ: «Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου, για το ταξίδι στο Μαλίκι –Αλβανίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω 53ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου, για το ταξίδι στο Μαλίκι –Αλβανίας», υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 416/2018 απόφασή τους για έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου στο Μαλίκι –Αλβανίας για να παραστεί στην Έκθεση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Μελισσοκόμων και Γλυκισμάτων που θα διεξαχθεί στις 27.9.2018.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την με αρ. 416/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μετάβαση του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού στο Μαλίκι (Αλβανία) προκειμένου να παραστεί – κατόπιν πρόσκλησης – στην Έκθεση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μελισσοκόμων και γλυκισμάτων, από τις 26-09-2018 έως 28-09-2018.
                  Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του Ν.4336/2015 για ημερήσια αποζημίωση και άρθρο 7 του Ν.4336/2015 για οδοιπορικά έξοδα :

 75 €

  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
: συνολικού ποσού 
Ολόκληρη αποζημίωση : 60,00 € / ημέρα (Κατηγορία χώρας Γ’, Θέση μετακινούμενου κατηγορία Ι το β)
                    Αναλυτικά
 26/9 (ημέρα μετάβασης) : 60 €
 27/9/2018 (καλυμμένα όλα τα έξοδα διαμονής και διατροφής): μειωμένη κατά 75%, δηλαδή 15 €
Πλαίσιο κειμένου:   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

236,43 €

συνολικού ποσού 
Χιλιομετρική αποζημίωση στη διαδρομή Κόρινθος – Κρυσταλλοπηγή : 158,43 €
Διόδια : 39 * 2 =78 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 75 € + 236,43 € = 311,43 €   
 Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου Κορινθίων συνολικού ύψους 311,43 € θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο « Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικάκαι αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 5,7 και 17 του Ν. 4336/2015.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού, για τη μετάβασή του στο Μαλίκι –Αλβανίας, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 311,43 € και αναλύονται ως εξής:
 – Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης = 75,00 €
 – Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων =   236,43 €
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ :    75,00 € + 236,43 € = 311,43 €
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου ποσού 311,43 € θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 502 / 2018.
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 8 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος